Hotărârea nr. 278 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta,precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2007

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 18.12.2006;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta pentru anul 2007, elaborat din initiativa d-lui primar ec. Tudor Stefanie ;

Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar nr.4199/05.12.2006 ;

Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr.1 ( buget-finante, prognoze economice si investitii ) si a Comisiei de specialitate nr.2 (administratie publica locala,servicii publice ,regii,piete,comert,agricultura,asocieri,relatii cu publicul,juridic ) a Consiliului Local al municipiului Turda ;

In baza art.38, alin.2, lit. “ c “, alin.4, lit.” c “, art.46, alin.2, lit. “c”, art. 120^7 alin 1, lit “b”, din Legea 215/2001 modificata si completata de Legea nr. 286/2006, privind administratia publica locala; a art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba nivelul chiriilor pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta,precum si nivelul diferitelor taxe si tarife conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 si 5, ce fac parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.2. Se aproba urmatorul mod de calcul si plata chiriei la contractele de inchiriere astfel:

a)-pentru contractele de inchiriere spatii cu alta destinatie decat locuinta, plata se va face lunar, pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata, in baza unei facturi emise in acest sens, dupa aceasta calculandu-se majorari de intarziere, conform legislatiei in vigoare ;

b)-pentru contractele de inchiriere terenuri pentru garaje si terenuri cu alte destinatii, plata se va face trimestrial pana la sfarsitul primei luni a trimestrului, dupa aceasta data calculandu-se majorari de intarziere conform clauzelor contractuale ;

c)-la contractele nou intocmite in cursul anului, pretul este cel existent la data respectiva, adica cel prevazut in anexa nr.1 ;

d)-tarifele propuse vor ramane neschimbate pe tot parcursul anului 2007, iar majorarile de intarziere vor fi incasate in functie de metodologia de plata ;

e)-la contractele de concesionare la care redeventa se stabileste a se plati timp (contractual), redeventa nu va mai face obiectul indexarii la inceputul fiecarui an cu indicele de inflatie ;

f)-pentru comert stradal sezonier, trepied publicitar,depozitare de materiale de constructii,loc de parcare autovehicole mari,utilaje agicole, (0-12 luni) inchirierea se va face direct, pe baza cererii si a procesului verbal de constatare intocmit

de inspectorul de specialitate.

ART.3. Hotararea in modul in care va fi adoptata, va intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2007, data la care celelalte hotarari cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife isi inceteaza aplicabilitatea.

ART.4. Cu comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Secretarul Consiliului Local si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local : nr. 1, prin presedintele acesteia dl. Felezeu Eugen si respectiv nr. 2, prin presedintele acesteia d-l Sarbu Corneliu.

 

VOTURI:

Pentru 18

Împotriva –

Abţineri 2

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 20.

 

SERVICIUL PUBLIC A.P.I. 

Nr._______/___________2006 

APROBAT

PRIMAR

Ec.Tudor Stefanie

Raport de specialitate– Expunere de motive

Privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile

cu alta destinatie decat locuinta,precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2007

Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare, conform careia Consiliul Local administreaza domeniul public si privat al municipiului si hotaraste asupra inchirierilor de bunuri si servicii publice,stabileste si aproba impozitele si taxele locale,in conditiile legii, supunem spre aprobare stabilirea tarifelor pentru anul 2007, la spatiile si terenurile inchiriate cu alta destinatie decat locuinta, in functie de incadrarea terenurilor pe zone, din municipiul Turda,precum si a diferitelor taxe si tarife aplicate pentru anul 2007.

La stabilirea tarifelor, s-a avut in vedere o majorare cu 10 % a nivelurilor aplicate in anul 2006, referatul Serviciului Parc Zoologic si de Ecarisaj si referatul Serviciului A.P.O.

Posibilitatea de majorare este reglementata de art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,care prevede : consiliile locale pot majora cu pana la 20 % impozitele si taxele locale.

Director ex., 

Ec.Suciu Nicolae

Compartiment Fond Locativ

ing. Gavril Jakab

X