Hotărârea nr. 281 privind modificarea poz. 433 din anexa 1 care cuprinde inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al municipiului Turda, aprobat prin HCL nr.187/2002

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la modificarea poz. 433 din anexa 1 care cuprinde inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al municipiului Turda, aprobat prin HCL nr.187/2002, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vederea Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarera domeniului public si privat, protectia mediului si investitii ;

In temeiul art. 38 alin 2, lit. c, art. 46 alin. 2^1, alin. 5 si art. 120^7 alin 1, lit. ”b” din Legea 215/2001 modificata si completata de Legea nr. 286/2006, privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art. 1 Se aproba modificarea poz. 433 din anexa 1 care cuprinde inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al municipiului Turda, aprobat prin HCL nr.187/2002.

Art. 2. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Oficiul juridic si Directia Economica.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia dl. Miclaus Vasile.

 

VOTURI:

Pentru 20

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 20.

 

S.U.A.T.

APROBAT

PRIMAR

TUDOR STEFANIE

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

Obiectul proiectului de hotarare il constituie modificarea poz. 433 din anexa 1 care cuprinde inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al municipiului Turda, aprobat prin HCL nr.187/2002.

Prin HCL nr. 187/2002 privind darea in administrare a domeniului privat al municipiului Turda, la art. 1 s- a aprobat inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Turda, conform anexei 1. In urma unei expertize tehnice efectuate pentru reglementarea situatiei imobilului situat in Turda, str. Tineretului nr. 40, s- a constatat, ca terenul inscris la poz. 433- str. Tineretului f.n., este in suprafata de 2729 mp. ( in loc de 2335 mp.) iar CF 1308 se modifica cu CF nr. 34, 253, 588 si 157, astfel :

  • CF 34, nr. top.443/1/2- suprafata de 1601 mp.
  • CF 253, nr. top.444/a/1/2-suprafata de 937 mp.
  • CF 588, nr. top.444/b/2/1/2-suprafata de 111 mp.
  • CF 157, nr. top.445/1/1/2-suprafata de 80 mp.

Din toate aceste CF- uri rezulta suprafata totala de 2729 mp., suprafata care a fost atribuita de catre Consiliul Local, Bisericii Penticostale nr. 3, dupa cum urmeaza :

  • cota de 2000/2729-a parte mp. in regim de concesiune ;

– cota de 729/2729-a parte in folosinta gratuita..

ARHITECT SEF,

IOSIF DUMITRU

X