Hotărârea nr. 283 privind incadrarea terenurilor pe zone, in cadrul municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară la data de 18.12.2006 ;

Luând în dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la încadrarea terenurilor pe zone, în cadrul municipiului Turda, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie ;

Având în vedere raportul de specialitateal Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului precum si avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind codul fiscal al Romaniei cu completări şi modificări ulterioare ;

În temeiul art.38 alin 2 lit. “c”, alin 5 lit “c”, art. 46, alin. 2 lit. “e” şi alin. 5, art. 120^7 alin 1 lit “b” din Legea 215/2001 modificata si completata de Legea nr. 286/2006, privind administratia publica locala;

H O T Ă R E Ş T E :

Art. 1. Se aprobă încadrarea terenurilor pe zone în cadrul municipiului Turda, în conformitate cu anexa la prezenta lucrare.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2007.

Art. 3. Cu comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Turda, Viceprimarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda şi Serviciile din cadrul Primăriei municipiului Turda.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia dl. Miclaus Vasile.

 

VOTURI:

Pentru 20

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 20.

 

S.U.A.T.

APROBAT

PRIMAR

TUDOR STEFANIE

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiectul proiectului de hotarare il constituie incadrarea terenurilor pe zone in cadrul municipiul Turda.

Solicitarea a fost inaintata Consiliului Local al municipiului Turda de catre Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, avand in vedere faptul ca prin HCL nr. 265/29.11.2006

s- au atribuit denumiri noi de strazi in municipiul Turda .

La intocmirea incadrarii pe zone a terenurilor pentru anul 2007 s- a pornit de la incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul municipiului Turda, aferenta anului 2003 si aprobata de Consiliul Local, prin HCL nr. 165/2002.

La incadrarea in zone, s- a tinut cont de situatia actuala din punct de vedere al infrastructurii si de noilor denumiri de strazi, atribuite in baza OGR nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.

ARHITECT SEF, 

IOSIF DUMITRU

SEF SERVICIU,

DELIA CULCUS

INTOCMIT,

SARA VASS

 

X