Compartiment contencios administrativ

CONTACT

Telefon: 0264313160 int. 122

Camera 10

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUII

Reprezentarea pe bază de delegație pentru apărarea intereselor instituției și restabilirea legalității în fața tuturor instanțelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție) a Municipiului Turda, a Primarului Municipiului Turda, a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Turda și a Comisiei locale pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001;
Prin activitatea în cadrul comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001 consilierii juridici își aduc contribuția atât la cercetarea dosarelor, verificând documentele existente, soluționând din punct de vedere juridic, cât și la adoptarea deciziilor referitoare la notificările depuse pentru restituirea imobilelor, precum și la avizarea din punct de vedere juridic a dispozițiilor emise în acest sens.
Se documentează și prezintă în instanțe acte și documente solicitate de acestea în vederea soluționării cauzelor în care se prezintă.
Cooperează cu serviciile instituției pentru documentarea cauzelor juridice. Asigură asistență de specialitate în redactarea documentelor create de serviciile din cadrul Primăriei municipiului Turda.
Acordă consultanță juridică în problemele juridice, verifică și întocmește diverse documente ce necesită viza juridică.
Primește de la Serviciul evidență patrimoniu și GIS documentele justificative pentru acționarea în instanță a chiriașilor sau concesionărilor, în vederea recuperării debitelor restante din chirii sau concesiuni, a rezilierii contractelor de închiriere sau de concesionare, a evacuării din spațiu s.a;
Solicită documentele justificative necesare a fi depuse pentru completarea dosarelor de instanță în cauzele ce privesc închirierea sau concesionarea clăîdirilor și/sau terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Turda;
Transmite Serviciului evidență patrimoniu și GIS, pentru punere în aplicare, în limitele competențelor specifice, sentințele judecătorești rămase definitive și irevocabile ce intră în competența sa.
Transmite Direcției impozite și taxe locale, hotărârile judecatorești definitive și irevocabile, în vederea luării în debit, încasării și aplicării măsurilor de executare silită pentru sumele stabilite prin acestea. Înaintează către instanța plângerile la procesele verbale de constatare a contravenției.
Informează cetățenii cu privire la situația dosarelor în care aceștia și autoritatea publică locală sunt părți.
Întocmește documente privind achizițiile publice, pentru asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, precum și asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea publică locală.
Verifică și asigură respectarea legalității contractelor de lucrări, a contractelor de furnizare, precum și a contractelor de servicii, încheiate de instituție sau serviciile publice subordonate.
Asigură completarea bibliotecii juridice.
Soluționează adresele și petițiile care îi sunt repartizate.

X