În perioada 15 FEBRUARIE – 15 MARTIE 2018 se vizează autorizaţiile taxi

Vizarea se face la Primăria Municipiului Turda, camera 12, la Compartimentul Autoritate Autorizare Servicii de Transport Public Local, zilnic între orele 09 – 14 .

Documentele tip, respectiv cereri şi declaraţii se găsesc la camera 2.

Documente ce se prezintă în original pentru vizarea autorizaţiei taxi sunt:

 • Cerere pentru vizarea anuală a autorizaţiei taxi (camera 2)
 • Carte de identitate şi permis de conducere;
 • Atestat de certificare profesională al taximetristului cu viza valabilă;
 • Dovada plaţii impozitelor şi taxelor locale (camera 27 ptr. PFA – uri şi camera 58 pentru SRL-uri );
 • Contract de dispecerizare încheiat cu un dispecerat autorizat, din care să rezulte şi tarifele de distanţă practicate, vizat pentru anul 2018;
 • Cerificatul de înmatriculare al autovehicului;
 • Anexa la certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecţia tehnică periodică la 6 luni;
 • Certificat de agreere al autovehivehiculului, emis de de registrul Auto Roman, vizat la zi,
 • Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
 • Asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
 • Buletin de verificare metrologică a casei de marcat;
 • Copie după dovada plăţii taxei de vizare anuală a autorizaţiei taxi în valoare de 50 lei conf. Anexa 13 , pct. 5 HCL 269/2014 (cam. 27)
 • Contract de angajare pentru soferi şi persoana desemnată cu raport de salariat scos de pe sistemul REVISAL (pentru transportatori autorizaţi, SRL, IF, II);
 • Cartea de identitate şi certificatul de competenţă profesională pentru persoana desemnată (pentru transportatori autorizaţi, SRL, IF, II);
 • Autorizaţia de transport în regim de taxi ;
 • Autorizaţia taxi;

ATENŢIE!  În cazul neprezentării documentelor pentru vizarea anuală în termenul de mai sus, se va considera  că cel puţin una dintre condiţiile de vizare care sunt şi condiţiile de atribuire a autorizaţiei taxi nu mai este îndeplinită, ceea ce duce conform art. 37 alin. (1), lit. a) din Regulamentul taxi (HCL 10/2009 modificat prin HCL 269/2014) la suspendarea autorizaţiei taxi 1 – 3 luni , suspendare ce nu va mai permite prelungirea autorizaţiei taxi, conform Art. 11, alin. (5), lit. c), din Legea nr. 38 din 20 Ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare.

Tariful ce se achită pentru ridicarea suspendării este de 100 lei.

Dacă se depăşeşte termenul de  3 luni de suspendare fără ca actele să fie depuse pentru vizare conform Art. 12, alin. (3), din Legea 38/ 2003, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia taxi se retrage, odată cu ecusoanele taxi

Documente ce se prezintă în original pentru vizarea autorizaţiei de dispecerat taxi sunt:

 • Crere tip
 • Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio eliberată de ANCOM (Administraţia Natională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii)
 • Licenţa de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu
 • Autorizaţia de asignare a frecvenţelor;
 • Certificat general de operator radiofonist pentru persoana desemnată să administreze activitatea dispeceratului ;
 • Certificatul de operator radiofonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
 • Contractele de munca a operatorilor radiofonişti autorizaţi (raport de salariat REGES); pe raportul de salariat se va scrie ,,În conformitate cu înregistrărirle REGES”, data, nume contabil, semnătura şi ştampila
 • Tabel nominal cu transportatorii autorizaţi deserviţi cu indicativul, marca autoturismului, numarul de înmatriculare al autoturismului, aferente.
 • Dovada plaţii impozitelor şi taxelor locale (cam. 58);
 • Autorizaţia de dispecerat;

ATENŢIE!  În cazul neprezentării documentelor pentru vizarea  în termenul de mai sus, se va considera  că cel puţin una dintre condiţiile de vizare, care sunt şi condiţii de atribuire a autorizaţiei de dispecerat taxi nu mai este îndeplinită, ceea ce duce conform art. 42, lit. b) din Regulamentul taxi (HCL 10/2009 modificat prin HCL 269/2014) la retragerea autorizaţiei de dispecerat taxi.

 

 

PRIMAR
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

SEF SERVICIU SDPI
CĂLUGĂR GINEL

 

X