Primăria Municipiului Turda implementează în calitate de beneficiar, proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Municipiului Turda prin implementarea sistemului de management al calității”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European.

I.Descrierea proiectului:


A.Obiectivul general al proiectului
Creșterea capacității instituționale a Municipiului Turda prin introducerea sistemului de management al performanței și calității ISO 9001:2015 în cadrul UAT Municipiul Turda în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

B.Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
OS 1: Crearea și operaționalizarea cadrului instituțional necesar pentru implementarea sistemului de management al performantei și calității ISO 9001:2015;
OS 2: Implementarea și menținerea unui sistem de evaluare a calității prestațiilor bazat pe indicatori de performanță și management adecvați;
OS 3: Modernizarea infrastructurii și a instrumentelor de lucru în scopul eficientizării modului de derulare a activităților confom noului standard implementat;
OS 4: Creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul Primăriei Municipiului Turda în domeniul managementului calității și performanței instituționale;
OS 5: Dobândirea și menținerea calității de entitate certificată ISO 9001:2015.

C.Rezultate așteptate
1.Sistem de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 implementat la nivelul Municipiului Turda
2.Aplicații software existente, configurate în vederea implementării și alinierii cu standardul ISO 9001:2015
3.Soluție software de raportare și management, implementată la nivelul Municipiului Turda 4.Infrastructura hardware și software de bază, modernizată
5.Sistem de management al calității certificat conform standardului ISO 9001:2015
6.Diseminarea rezultatelor proiectului
7.Cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul Primăriei Municipiului Turda îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor vizate de implementarea și menținerea sistemului de management al calității

D.Data de începere: 26.01.2018

E.Perioada de implementare a proiectului: 8 luni

F.Valoarea totală a proiectului
423.085,46 lei, din care:
- valoare eligibilă nerambursabilă: 414.623,75 lei (98%)
- 359.622,64 lei din FSE (85%)
- 55.001,11 lei din bugetul național (13%)
- contribuție din bugetul local: 8.461,71 lei (2%).