Marginean Elena Mihaela

Mărginean Elena Mihaela

Secretarul Municipiului Turda
Responsabil Legea 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public


Atribuții Secretar Municipiul Turda

– avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
– asigură convocarea consiliului local, în scris sau prin mijloace electronice, participă la şedinţele consiliului local;
– asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
– coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute de lege;
– asigură respectarea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
– asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
– poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
– poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
– efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;
– numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
– informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
– asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
– urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în prevederile Codului administrativ referitoare la conflictul de interese, informează preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
– certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ-teritoriale;
– comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, în termenele prevăzute de lege:
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la litera a), în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
– face parte şi participă la şedinţele Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare a dezvoltării sistemului de control intern managerial;
– prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul dizolvării consiliului local sau în cazul în care a primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale poate îndeplini funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente;
– asigură publicarea rapoartelor anuale de activitate prezentate de membrii Consiliului local, precum şi de viceprimar;
– redactează Proiectul ordinii de zi, cu sprijinul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii;
– acordă sprijin inițiatorilor în elaborarea proiectelor;
– asigură redactarea procesului-verbal ce cuprinde sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte și îl semnează alături de preşedintele de şedinţă, fiind responsabil de veridicitatea celor consemnate;
– la începutul fiecărei şedinţe supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare;
– asigură și răspunde de aplicarea prevederilor Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
– asigură și respectă procedurile prevăzute de lege și cele interne privind protecția datelor cu caracter personal;
– asigură organizarea și actualizarea Monitorului oficial al Municipiului Turda în format electronic;
– asigură păstrarea secretului professional și de serviciu;
– participă la lucrările Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial și asigură implementarea și dezvoltarea SCM;
– alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, după caz.
Atribuții Responsabil Legea 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public

- asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la litera a), în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Contact - 0264/313160 interior 105
X