BIROUL RESURSE UMANE

CARMEN KOLLAR

ȘEF BIROU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264-317199, 0264-313160, int. 117

Adresa email: resurseumane@primariaturda.ro

Camera : 48

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Misiunea Biroului Resurse Umane este de a asigura o gestiune reală şi corectă a resurselor umane, cu scopul de a adăuga plus valoare serviciilor oferite de instituţie.
Principalele activităţi ale biroului:
Asigură gestiunea resurselor umane pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi personalul instituţiilor şi serviciilor subordonate fără personalitate juridică;
Asigură gestiunea carierei funcţionarilor publici, gestiunea dosarelor profesionale, eliberarea actelor şi a documentelor specifice şi a actelor administrative cu caracter individual.
Asigură evidenţa funcţiilor publice pe Portalul de Management al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Asigură realizarea şi monitorizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
Asigură întocmirea documentaţiei necesare obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcţiile publice;
Întocmeşte documentaţia, în colaborare cu celelalte direcţii de specialitate şi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, necesară elaborării proiectelor de hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi, statului de funcţii, organigramei aparatului de specialitate şi ale unităţilor subordonate Consiliului Local al municipiului Turda;
Redactează documentele necesare privind raporturile de serviciu sau de muncă;
Asigură organizarea şi derularea procedurilor pentru promovarea în clasă sau grad profesional a funcţionarilor publici şi promovarea în grad sau treaptă a personalului încadrat cu contract individual de muncă;
Participă la comisiile de concurs şi cele de soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate şi serviciile publice;
Asigură derularea procesului de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi interese, conform legii;
Întocmeşte şi completează Registrul de evidenţă a declaraţiilor de avere şi interese ale funcţionarilor publici, ţine evidenţa declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici şi asigură comunicarea şi publicarea acestora;
Organizează procedurile privind depunerea jurământului de credinţă de către funcţionarii publici conform legislaţiei în vigoare;
Întocmeşte dosarele de pensie pentru personalul care îndeplineşte aceste condiţii, pe care le depune la Casa de Pensii, urmăreşte deciziile şi face comunicările privind încetarea raportului de serviciu sau de muncă;
Întocmeşte anchetele statistice, privind numărul de salariaţi şi cheltuielile pe activităţi şi categorii de salariaţi;
Conduce activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici şi personal contractual;
Completează Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;
Asigură evidenţa şi completarea dosarelor personale şi profesionale;
Asigură stabilirea drepturilor salariale, întocmirea statelor de plată şi depunerea declaraţiilor fiscale;
Asigură consiliere etică.
X