COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

RESPONSABIL


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313 160, int. 119

Adresa email : achizitii@primariaturda.ro

Camera: 42

DESCRIEREA ACTIVITATILOR SPECIFICE


Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri.
Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 98 /2016 privind achizitiile publice. Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit pe baza unei proceduri de achizitiei ( licitatie deschisă,negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare,negociere fără publicare,concurs de soluții ,procedura simplificată) si participă in comisiile de evaluare stabilite.
Publică in Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, Invitaţia de participare/ Anunţul de participare /Anuntul de atribuire la procedura de achiziţie publică în funcţie de procedura aleasă, conform pragurilor valorice stabilite de Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Asigură relatia cu observatorii ANAP (Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice) desemnati la procedurile de atribuire ,respectiv transmite informări, rapoarte si documente solicitate cu privire la derularea procedurilor de atribuire.
Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
Realizează achiziţiile directe pe baza referatelor de necesitate prezentate de compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Turda și de către institutiile subordonate ,aprobate conform legii ;

Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor comisiilor de evaluare , prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);
Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent;
Asigură, la cerere şi în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, asistenţă tehnică institutiilor subordonate Consiliului Local privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a contractelor de achiziţii publice;
Intocmește punctele de vedere pentru Consiliul National de Solutionare a Contestațiilor in cazul depunerii de contestatii la proceduri conform prevederilor Legii 101/2016.
Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative.
Transmite documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice și la operatorii care au dus la indeplinire contractele incheiate cu autoritatea contractantă.

Legislatia aplicabila
Legea privind achizițiile nr 98/2016;
Legea privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestațiilor nr 101/2016;
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare; O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice;
X