COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

RESPONSABIL


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313 160, int. 171

Adresa email : informatica@primariaturda.ro

Camera: 53

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Compartimentul de Informatică asigură informatizarea și conducerea computerizată a activităților prelucrabile pe calculator, propunând dezvoltarea sistemului informatic, necesarul de echipamente, aplicații și personal, urmărind:
Analiza problemelor informatice interne și definirea posibilităților de dezvoltare IT;
Protecția adecvată a datelor informatice;
Dezvoltarea unor proceduri interne pentru optimizarea fluxului de date informaționale;
Urmărirea respectării prevederilor contractuale cu furnizorii de servicii IT;
Urmărirea respectării prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;
Auditarea internă a sistemului informațional și a eficienței de utilizare al acestuia;
Generarea de rapoarte interne confidențiale ne-elaborabile de furnizori externi;
Coordonarea activităților de implementare și exploatare a sistemelor informatice;
Reducerea costurilor pentru analiză, proiectare, realizare, configurare, instalare, implementare programe, aplicații și servicii electronice specifice activității informatice din administrația publică;
Asigurarea asistenței și instruirii pentru utilizatorii sistemului informatic;
Asigurarea unui timp de răspuns scurt în cazul unor incidente informatice.
Atribuțiile Compartimentului Informatică sunt:
Participă la realizarea și supravegherea Sistemului Informatic al Primăriei Turda:
Realizează cu sprijinul celorlalte compartimente din instituție analiza sistemelor informaționale existente, formulând posibilități de dezvoltare ale acestora;
Concepe și elaborează proiecte de dezvoltare a sistemului informatic în contextul dezvoltării societății informaționale;
Revizuiește periodic strategia de informatizare a instituției în funcție de realitățile și orientările curente în tehnologia informatică, în conformitate cu prioritățile locale, județene, naționale și tendințele mondiale în domeniu;
Prezintă propuneri privind sistemul informatic și asigură asistență de specialitate pentru achiziționarea echipamentelor hardware și software necesare implementării acestuia;
Elaborează împreună cu sprijinul celorlalte compartimente lista aplicațiilor necesare, a priorităților de implementarea acestora la nivelul Primăriei (prin realizare proprie în funcție de gradul de complexitate sau prin achiziționarea de la terți) și le prezintă spre aprobare conducerii;
Coordonează, îndrumă și supraveghează activitatea de:
Editare și arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul Primăriei;
Participă alături de firme specializate la elaborarea de programe și la implementarea de programe achiziționate de la terți, pentru activitățile din cadrul Primăriei;
Răspunde de funcționarea programelor elaborate în cadrul Primăriei sau de către terți, depanând eventualele blocaje ale programelor.
Administrează rețeaua informatică a Primăriei Municipiului Turda:
Răspunde de planificarea, instalarea și operarea în cadrul rețelei;
Coordonează instalarea componentelor hardware și software de rețea atât pe server cât și pe stațiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terților producători și furnizori de echipamente (inclusiv soft de rețea), din faza de testări și până la punerea definitivă în funcțiune;
Supraveghează toate modificările la server, cablare și alte surse ale rețelei, asigurând capacități suficiente pentru aplicații noi;
Instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor și drepturile de acces în rețea;
Stabilește procedurile de asigurare a securității datelor, supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern.
Asigură instruirea continuă a personalului:
Propune, în funcție de structura rețelei, necesarul de personal, modul și nivelul de instruire necesar pe posturi;
Acordă asistență pentru ridicarea nivelului de cunoștințe a personalului privind operarea pe calculator;
Instruiește personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituții, privind modul de utilizare a noilor aplicații instalate.
Menține echipamentele informatice în stare de funcționare:
Răspunde de instalarea hardului. Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primăriei, lucrări de service pentru echipamentele din dotare;
Instruiește personalul asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și controlează modul în care aceste instrucțiuni sunt respectate.
X