SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI TURDA

MĂRGINEAN ELENA MIHAELA

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI TURDA


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 3131 60 int. 105

Adresa email: secretar@primariaturda.ro

Camera: 51

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Secretarul municipiului este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul unității administrativ teritoriale îndeplinește următoarele atribuții:
Avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului, precum și hotărârile Consiliului Local;
Participă la şedinţele Consiliului Local ;
Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
Organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor primarului;
Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a dispozițiilor, hotărârilor Consiliului Local, precum și a altor informații de interes public în condiţiile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi;
Acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate la redactarea proiectelor de hotarâre;
Întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor Consiliului Local şi redactează hotărârile Consiliului Local;
Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
Comunică, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, Camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale;
Coordonează activitatea Biroului Administrare Fond Funciar și Registru Agricol, precum și a Aparatului permanent al Consiliului Local;
Asigură secretariatul tehnic al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor Turda, pregătește ședințele comisiei și întocmește procesul verbal al acestora;
Redactează răspunsurile la solicitările depuse conform prevederilor legilor fondului funciar în urma soluțiilor adoptate de plenul comisiei;
Asigură implementarea și aplicarea procedurilor Sistemului de control intern managerial;
Coordonează organizarea și desfășurarea recensămâtului agricol, precum și a recensământului populației și a locuințelor, conform prevederilor legale;
Participă la organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
Eliberează extrase sau copii de pe actele existente în arhiva Consiliului Local al municipiului Turda;
Efectueză operațiuni în cadrul Sistemului Informatic al Registrului Electoral (SIRE);
Îndeplinește atribuții de ofițer de stare civilă, prin delegare.

X