SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ALINA CORINA ANGHEL

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Sediu Str Stefan cel Mare nr 38

Telefon: 0264 313 119

Adresa email:: fondlocativ@primariaturda.ro

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

1.Misiunea serviciului
Misiunea serviciului este administrarea, gestionarea, întreţinerea şi modernizarea fondului imobiliar aflat în proprietatea Consiliului Local al municipiului Turda şi administrarea pe principiul autofinanţării a blocurilor sociale şi a blocului ANL;
2. Activităţile serviciului
Serviciul Administrare Fond Locativ asigură coordonarea administrării şi gestionării fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului Turda sub aspectul relaţiilor contractuale aflate în derulare;
- pune în aplicare prevederile contractelor noi, în baza comunicărilor serviciilor specializate din cadrul Primăriei şi în baza hotărârilor Consiliului Local;
-elaborează Rapoartele de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri cu privire la specificul obiectului de activitate;
-urmăreşte modul de îndeplinire, de către chiriaşi, a obligaţiilor prevăzute în contracte;
-transmite Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS cererile de modificări ale contractelor în derulare sau de încheiere a celor noi;
-ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor şi a Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului privind protecţia chiriaşilor;
-participă prin reprezentanţi la punerea în aplicare a sentinţelor şi dispoziţiiilor de evacuare;
-comunică apartamentele disponibile şi terenurile libere în urma rezilierilor de contracte, în vederea redistribuirii acestora în condiţiile legii;
-asigură arhivarea exemplarului al II-lea al tuturor documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi al căror conţinut este cel reglementat de legislaţia şi regulamentele specifice;
participă la procesul de inventariere a terenurilor şi spaţiilor administrate;
-propune Consiliului Local măsuri de valorificare, utilizare şi întreţinere a terenurilor;
-răspunde de activitatea de administrare imobiliară, având următoarele atribuţii: - organizează cu aprobarea directorului executiv, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea de administrare imobiliară, întocmeşte programul de serviciu specific, urmărind defalcarea lui pe perioade în funcţie de priorităţi; - urmăreşte şi răspunde de realizarea programului anual de administrare a patrimoniului imobiliar; - urmăreşte întocmirea şi realizarea programelor de contractare, controlând şi analizând modul de realizare a contractelor cu chiriaşii şi al celor de concesionare; - asigură întocmirea şi actualizarea contractelor din evidenţa serviciului;
-Verifică în teren toate sesizările, adresele primite de la cetățeni sau de la alte compartimente din Primăria Municipiului Turda ce fac obiectul său de activitate și formulează răspunsurile în termenul prevăzut de lege;
-Participă la predarea amplasamentelor diferitelor obiective, pe baza unor H.C.L transmise pentru aplicare de către Secretariatul Consiliului Local și/sau Serviciul Evidență Patrimoniu și GIS;
-Participă la solicitarea Serviciului Evidentă Patrimoniu și GIS, împreună cu alte organe abilitate la evacuarea chiriașilor;
-Face propuneri de lucrări de întreținere și reparații ce trebuie executate la spațiile ce aparțin fondului locativ care sunt obligația proprietarului, estimează valoarea acestora și le predă Serviciului Evidenta Patrimoniu și GIS;

Activitatea de administrare a blocurilor de locuinţe sociale este activitate proprie a serviciului şi presupune îndeplinirea următoarelor atribuţii:
-gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti;
-asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit în comun;
-ridicarea facturilor de la furnizorii de servicii şi calcularea consumurilor pe apartamente şi persoane;
-încasarea, evidenţierea şi vărsarea contravalorii consumurilor calculate la caseria centrală a primăriei;
-comunicarea către compartimentul tehnic a stării fizice a imobilelor administrate în vederea întocmirii documentaţiilor pentru reparaţii curente şi capitale;
-includerea contravalorii reparaţiilor curente efectuate în calculul consumurilor lunare, împreună cu celelalte cheltuieli administrativ-gospodăreşti;
-comunicarea la compartimentul financiar contabil a obligaţiilor de plată la serviciile contractate şi furnizate şi repartizarea plăţilor către furnizori în raport cu sumele încasate;
-comunicarea listelor cu debitorii, în vederea demarării acţiunuilor de recuperare a sumelor restante;
-comunicarea listelor cu apartamentele disponibile în vederea redistribuirii acestora în condiţiile legii;

Administrarea pe principiul autofinanţării a blocurilor sociale : Module, blocul L 105, blocul Electroceramica, 5 blocuri str. Panait Cerna nr. 43 şi a blocului ANL;
- Întocmit liste de consumuri la blocurile sociale şi blocul ANL
- Încasat consumuri la utilităţi ;
- Efectuarea plăţilor către furnizorii de utilităţi ;
- Eliberat adeverinţe cu consumurile restante ;
- Întreţinerea, repararea şi modernizarea fondului imobiliar închiriat, aflat în proprietatea Consiliului Local al municipiului Turda ;
- Urmărirea şi recuperarea debitelor;
X