SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

IFTIME IOANA URSULA

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264/313160, int. 124

Adresă email: : apl@primariaturda.ro

Audiențe : Marți, ora 14:00

Camera: 13

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Serviciul administrație publică locală cuprinde 3 compartimente
-Compartiment juridic
-Compartimentul asociații de proprietari
-Compartiment arhivă
Activitatea Serviciului Administrație Publică Locală urmărește asigurarea principalului obiectiv declarat al instituției privind satisfacerea cerințelor cetățenilor și a comunității, fiind orientată pe implementarea și respectarea proceselor sistemului de management al calității și îmbunătățirea continuă a propriei activități.
Pune în aplicare prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată.
Asigură prelucrarea, analizarea în cadrul serviciului a unor acte normative, documentare juridică, articole, alte lucrări, în vederea pregătirii profesionale de specialitate.
Apără drepturile și interesele instituției la încheierea de acte juridice sau în fața organelor de jurisdicție.
Asigură avizarea pentru legalitate a actelor, contractelor, redactarea acțiunilor depuse la instanțele de judecată, prezentarea în fața Notarilor Publici, orice activitate care derivă din mandat și definitivarea și investirea sentințelor irevocabile pentru punerea lor în aplicare.
Consilierea juridică și participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv, precum și în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legilor privind fondul funciar, a comisiei de disciplină din cadrul instituției.
Consiliere și verificare din punct de vedere juridic a documentelor, la solicitarea serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Turda.
Activități privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
Stabilește taxe pentru eliberarea de copii după actele existente la dosarele cu notificări depuse în baza Legii nr. 10/2001, conform prevederilor legale și actelor administrative incidente, precum și după actele din arhivele instituției;
Realizarea corespondenței cu diverse instituții implicate în soluționarea dosarelor depuse în baza Legilor fondului funciar și a Legii nr.10/2001.
Asigură activitatea de arhivă prin organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legale incidente.
Asigură consultanță juridică asociațiilor de proprietari și de locatari conform prevederilor legale.
Ia măsuri de soluționare a problemelor ridicate de cetățeni în audiențe, cele care intră în competența acestuia.
Activități privind rezolvarea în termenul și cu respectarea prevederilor legale a solicitărilor, sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor.

DEPARTAMENTELE SERVICIULUI

1Compartiment juridic

CONTACT

Telefon: 0264313160 int. 122

Camera 10

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUII

Reprezentarea pe bază de delegație pentru apărarea intereselor instituției și restabilirea legalității în fața tuturor instanțelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție) a Municipiului Turda, a Primarului Municipiului Turda, a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Turda și a Comisiei locale pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001;
Prin activitatea în cadrul comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001 consilierii juridici își aduc contribuția atât la cercetarea dosarelor, verificând documentele existente, soluționând din punct de vedere juridic, cât și la adoptarea deciziilor referitoare la notificările depuse pentru restituirea imobilelor, precum și la avizarea din punct de vedere juridic a dispozițiilor emise în acest sens.
Se documentează și prezintă în instanțe acte și documente solicitate de acestea în vederea soluționării cauzelor în care se prezintă.
Cooperează cu serviciile instituției pentru documentarea cauzelor juridice. Asigură asistență de specialitate în redactarea documentelor create de serviciile din cadrul Primăriei municipiului Turda.
Acordă consultanță juridică în problemele juridice, verifică și întocmește diverse documente ce necesită viza juridică.
Primește de la Serviciul evidență patrimoniu și GIS documentele justificative pentru acționarea în instanță a chiriașilor sau concesionărilor, în vederea recuperării debitelor restante din chirii sau concesiuni, a rezilierii contractelor de închiriere sau de concesionare, a evacuării din spațiu s.a;
Solicită documentele justificative necesare a fi depuse pentru completarea dosarelor de instanță în cauzele ce privesc închirierea sau concesionarea clăîdirilor și/sau terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Turda;
Transmite Serviciului evidență patrimoniu și GIS, pentru punere în aplicare, în limitele competențelor specifice, sentințele judecătorești rămase definitive și irevocabile ce intră în competența sa.
Transmite Direcției impozite și taxe locale, hotărârile judecatorești definitive și irevocabile, în vederea luării în debit, încasării și aplicării măsurilor de executare silită pentru sumele stabilite prin acestea. Înaintează către instanța plângerile la procesele verbale de constatare a contravenției.
Informează cetățenii cu privire la situația dosarelor în care aceștia și autoritatea publică locală sunt părți.
Întocmește documente privind achizițiile publice, pentru asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, precum și asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea publică locală.
Verifică și asigură respectarea legalității contractelor de lucrări, a contractelor de furnizare, precum și a contractelor de servicii, încheiate de instituție sau serviciile publice subordonate.
Asigură completarea bibliotecii juridice.
Soluționează adresele și petițiile care îi sunt repartizate.

2Compartimentul asociații de proprietari

CONTACT

Telefon: 0264313160 int. 161

Camera 21

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUII

Îndrumă şi sprijinǎ asociaţiile de proprietari la solicitarea acestora prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinație decât cea de locuinţǎ în vederea înfiinţǎrii şi înregistrǎrii acestora, conform Legii nr.230/2007 şi H.G.R. nr. 1588/2007. În acest sens va pune la dispoziţia asociaţiilor, datele necesare pentru intocmirea statutului şi acordului asociaţiei.
Îndrumǎ şi sprijinǎ asociaţiile de proprietari în organizarea şi funcţionarea acestora.
Îndrumǎ şi sprijinǎ asociaţiile de proprietari, prin consilierul juridic, pentru respectarea şi punerea în aplicare de cǎtre acestea a cadrului legal incident.
Confirmǎ achitarea la zi a cheltuielilor prin dovada eliberatǎ de preşedintele comitetului executiv şi de administratorul asociaţiei, în situaţia în care proprietarii doresc sǎ-şi înstrǎineze apartamentele sau spaţiile cu altǎ destinaţie decât locuinţǎ.
În urma sesizǎrilor primite de la membrii asociaţiilor, efectueazǎ verificǎri şi controale tematice pentru îndrumarea asociaţiilor, conform prevederilor legale.
Asigurǎ procesul de atestare a persoanele fizice în funcţia de administrator imobile. Atestarea administratorilor de condominii din municipiul Turda se realizeazǎ în baza art. 54 din Legea nr.230/2007 şi art. 58 din HGR 1588/2007, de cǎtre comisia de atestare formatǎ din specialişti în domeniul juridic, financiar-contabil şi al legislaţiei muncii, conform Metodologiei de atestare aprobatǎ prin Hotǎrârea nr. 135/04.07.2016 a Consiliului local al municipiului Turda.
Întocmeşte baza de date informaticǎ cu asociaţiile de proprietari şi conducerile acestora şi o actualizeazǎ periodic.
Îndrumǎ şi sprijinǎ asociaţiile de proprietari, prin consilierul juridic, pentru respectarea şi punerea în aplicare de cǎtre acestea a cadrului juridic incident.
Exercitǎ controlul asupra activitǎţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari, conform art.55 din Legea nr.230/2007. Asigurǎ rezolvarea reclamaţiilor şi a petiţiilor primite de la cetǎţeni, în termenele şi condiţiile stabilite de lege.
Asigurǎ arhivarea documentelor create conform nomenclatorului arhivistic al instituţiei.
Propune mǎsuri pentru îmbunǎtǎţirea activitǎţii proprii în cadrul compartimentului.
3Compartiment arhivă

CONTACT

Telefon: 0264313160 int. 161

Camera 21

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUII

Asigurǎ evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, asigurând astfel evidenţa tuturor intrǎrilor şi ieşirilor de unitǎţi arhivistice în/din depozitele de arhivǎ.
Urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verificǎ modul de respectare a prevederilor Legii nr.16/1996, legea arhivelor naţionale, modificatǎ de cǎtre compartimentele creatoare de documente şi propune mǎsuri de remediere a disfuncţionalitǎţilor constatate.
Verificǎ şi preia de la compartimente, pe bazǎ de inventare, dosarele constituite, întocmeşte inventare pentru documentele fǎrǎ evidenţǎ aflate în depozite. Dupǎ verificarea şi preluarea acestor documente, acestea vor fi ordonate arhivistic pe rafturi.
Cerceteazǎ documentele din depozit în vederea eliberǎrii de copii, extrase şi certificate ale actelor solicitate de cǎtre cetǎţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare, acte create sau deţinute de cǎtre Primǎria Turda şi întocmeşte rǎspunsurile necesare. Pune la dispoziţie pe bazǎ de semnǎturǎ şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare de documente, iar la restituire verificǎ integritatea documentelor împrumutate, asigurǎ reintegrarea acestora în fond.
Menţine ordinea şi asigurǎ curǎţenia în depozitul de arhivǎ, propune mǎsuri de dotare corespunzǎtoare cu mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. a depozitelor, propune mǎsuri în vederea asigurarii condiţiilor corespunzǎtoare de pǎstrare şi conservare a arhivei.
Asigurǎ legǎtura cu Direcţia Judeţeanǎ a Arhivelor Naţionale Cluj. Pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Arhivelor Naţionale Cluj toate documentele solicitate cu prilejul efectuǎrii acţiunilor de control.
Pregǎteşte documentele (cu valoare istoricǎ) şi inventarele acestora în vederea predǎrii acestora la Direcţia Judeţeanǎ a Arhivelor Naţionale Cluj.
Asigurǎ selecţionarea documentelor, conform prevederilor Legii nr.16/1996, modificatǎ şi completatǎ, a nomenclatorului arhivistic intern. Asigurǎ predarea la topit a documentelor cu termen de pǎstrare expirat şi respectiv la Direcţia Judeţeanǎ a Arhivelor Naţionale Cluj a documentelor cu termen de pǎstrare expirat în instituţie.
Selecţioneazǎ documentele cu termen de pǎstrare permanent în vederea predǎrii acestora spre pǎstrare permanentǎ la Direcţia Judeţeanǎ a Arhivelor Naţionale Cluj (conform Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, aceste documente se predau dupǎ 30 ani de la crearea lor cǎtre Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale acestora, în vederea pǎstrarii permanente).
Întocmeşte inventare pentru documentele aflate în depozit, care nu sunt inventariate.
Efectueazǎ legarea dosarelor cu termen de pǎstrare permanent, asigurându-le astfel împotriva degradǎrii.
Propune mǎsuri pentru îmbunǎtǎţirea activitǎţii proprii în cadrul compartimentului.
X