SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE ŞI CONTROL

MIC PAULA LETITIA

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313 160 interior 107, 168

Adresa email: impunere@primariaturda.ro

Camera 26

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele cerute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili (persoane fizice și juridice);
Gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic;
Verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe de impozite și taxe faţă de impunerea iniţială;
Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative, tuturor contribuabililor care încalcă prevederile legale în materie fiscală;
Întocmește documentațiile necesare, în limita competenţei și propune acordarea de scutiri în baza cererilor depuse de contribuabili și a documentelor justificative, conform prevederilor cuprinse în Codul Fiscal;
Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal;
Efectuează acţiuni de control în vederea identificării cazurilor de evaziune fiscală și operează impunerea din oficiu în cazul contribuabililor care nu depun declarații de impunere pentru bunurile impozabile deținute. În functie de situațiile apărute, solicită sprijinul altor compartimente din cadrul Primariei Turda;
Verifică persoanele fizice și juridice în vederea determinării materiei impozabile reale, stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local și a diferențelor de impozite și taxe;
Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice şi asigură gestionarea lor;
Întocmeşte planul de control lunar, astfel încât să asigure verificarea persoanelor juridice în cadrul termenului legal de prescripţie;
Asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor locale a persoanelor fizice ce dețin bunuri impozabile pe raza municipiului Turda;
Cercetează obiecţiile şi contestaţiile contribuabililor privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare;
Întocmește, în condiţiile prevăzute de lege, deciziile de restituire pentru impozite şi taxe locale;
Soluţionează în termen cererile depuse de contribuabili;
Transmite documentația pentru urmărire și executare silită în cazul diferențelor de impozite, taxe, majorarilor de întârziere și amenzilor stabilite în sarcina persoanelor fizice și juridice, neachitate la termenele prezăzute în legislația fiscală;
Efectuează analize și întocmește informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale;
Colaborează cu alte instituții în vederea clarificării și determinării corecte a impozitelor și taxelor locale;
Asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute;
Întocmește anual raportul de specialitate privind propunerile de impozite și taxe locale;
Îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea Primăriei privind impozitele şi taxele locale;

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

DOCUMENTE NECESARE LUĂRII ÎN EVIDENŢELE FISCALE A BUNURILOR APARŢINÂND - PERSOANELOR FIZICE

1Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport:
Declaraţie de impunere – MODEL ITL 005;
3 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare,factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul vechiul proprietar (pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse;
Copie carte de identitate a mijlocului de transport;
Copie fişă înmatriculare + originalul, pentru vizare;
Copie act de identitate ( buletin, carte de identitate, paşaport );
Dosar plic.
Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

NOTĂ: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România, pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,, documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”

2Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport de peste 12 tone:
Declaraţie de impunere – MODEL ITL 006;
2 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare,factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul vechiul proprietar (pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse;
Copie carte de identitate a mijlocului de transport;
Copie fişa înmatriculare + originalul pentru vizare;
Dovada tipului de suspensie eliberată de RAR;
Copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport,);
Dosar plic.
Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

NOTA: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România, pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,, documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”

3Acte necesare scoaterii din evidenţele fiscale a unui mijloc de transport:
Contractul de vânzare cumpărare în original plus 4 copii semnate pentru conformitate cu originalul ale actului de înstrăinare;
Fişa de înmatriculare în original și copie pentru vizare.
NOTĂ: În cazul înstrăinării unui mijloc de transport este necesară achitarea la zi a tuturor impozitelor şi taxelor locale, inclusiv amenzile în scopul eliberării unui Certificat de atestare fiscală pe numele vânzătorului.

4Acte necesare pentru înregistrare teren
Declaraţie de impunere teren vizată la Registrul Agricol (cam.32)- MODEL ITL 003;
Copie după actul de dobândire sau copie titlu de proprietate;
Copie contract de închiriere, concesionare, luare în administrare sau folosința, după caz, din care să rezulte suprafața și categoria de folosință a terenului;
Copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport);
Anexa la declarația 003 în cazul persoanelor cu domiciliul sau reședința în alt stat membru al UE decât România;
Dosar plic.
Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

5Acte necesare pentru înregistrare clădiri
a) Rezidențiale (folosite ca locuință) Declaraţie de impunere clădire MODEL ITL 001; Copie după actul de dobândire, construire; Copie schiţa casei şi anexelor cu suprafeţele exterioare in cazul caselor; Copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport); Anexa la declarația 001 în cazul persoanelor cu domiciliul sau reședința în alt stat membru al UE decât România; Dosar plic. b) Nerezidențiale (folosite pentru activități economice) Declaraţie de impunere clădire MODEL ITL 001; Copie după actul de dobândire/ construire pentru clădirile dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință; Raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat în cazul clădirilor mai vechi de 5 ani și nedeclarate la termen; Copie schiţa casei şi anexelor cu suprafeţele exterioare in cazul caselor; Copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport); Anexa la declarația 001 în cazul persoanelor cu domiciliul sau reședința în alt stat membru al UE decât România; Dosar plic. c) Mixte (o parte sunt folosite ca locuință, o parte pentru activități economice) Declaraţie de impunere clădire MODEL ITL 001; Copie după actul de dobândire/ construire pentru clădirile dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință; Raport de de evaluare întocmit de evaluator autorizat în cazul clădirilor mai vechi de 5 ani și nedeclarate la termen; Copie după actul care atestă suprafața folosiță pentru activități economice: (a) Contractul de închiriere, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice; (b) Contractul de comodat încheiat conform art. 2.146 - 2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice; (c) Autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind schimbarea de destinaţie a clădirii, în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (d) Documentaţia cadastrală; (e) Orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a) - d); (f) Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există alte documente doveditoare. Copie schiţa casei şi anexelor cu suprafeţele exterioare in cazul caselor; Copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport); Anexa la declarația 001 în cazul persoanelor cu domiciliul sau reședința în alt stat membru al UE decât România; Dosar plic. NOTA: 1. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nici o activitate economică, impozitul se calculează ca în cazul clădirilor rezidențiale și se depune declarație din care să rezulte ca nu desfășoară activități economice. 2. În cazul în care persoana care face declaraţia a avut în proprietate pe perioada 2010-2015 mai multe clădiri, are obligaţia depunerii pe lângă documentele mai sus menţionate şi a ,,Declaraţiei speciale de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat –MODEL ITL 026. 3. Persoanele cu domiciliul sau reședința în alt stat membru al UE vor depune declarațiile de luare în evidenta împreună cu anexele la declarațiile de impunere.

6În cazul înstrăinării de terenuri sau clădiri
Toate obligațiile datorate bugetului local, inclusiv amenzile, trebuie achitate la zi; Se depune copia dupa actul de înstrăinare, iar în cazul clădirilor, dacă este cazul se reface declaraţia specială Model ITL 026. Declarație specială de impunere - model ITL 026

7Acte necesare înregistrării firmelor și panourilor amplasate pe raza municipiului Turda
Declarație de impunere model ITL 015
Copie autorizație de construire
Copie schiță cu dimensiunie afișajului
Declarație de impunere - model ITL 015

8Acte necesare declarării impozitului pe spectacole
9Acte necesare declarării taxei de stațiune balneoclimatică
10Acte necesare declarării taxei speciale de salubrizare
11Acte necesare declarării taxei pentru servicii de reclamă și publicitate prin contract
12Model contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport
13Împuternicire
15Acte necesare luării în evidență a mijloacelor de transport pe apă
Declaraţie de impunere – MODEL ITL 007, la care se vor atașa actele de mai jos;
3 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul vechiul proprietar (pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse;
Copie după documentul din care să rezulte datele de identificare ale ambarcațiunii și motorului (marca, tipul, serie motor și lungime);
Copie fişa înmatriculare + originalul pentru vizare;
Copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport,);
Dosar plic.
Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.
NOTA: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România, pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,,documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”

16Declarație pe proprie răspundere

DOCUMENTE NECESARE LUĂRII ÎN EVIDENŢELE FISCALE A BUNURILOR APARŢINÂND - PERSOANELOR JURIDICE

1Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport:
Declaraţie de impunere – MODEL ITL 005;
3 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare,factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul/sediul vechiul proprietar
(pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse.
Copie carte de identitate a mijlocului de transport;
Copie fişă înmatriculare + originalul pentru vizare;
Copie acte societate (CUI, statut)
Declaraţie pe proprie răspundere cu conturile şi băncile cu care lucrează firma;
Dosar plic.
Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul. NOTA: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România , pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,, documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”

2Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport de peste 12 tone:
Declaraţie de impunere – MODEL ITL 006;
2 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare,factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul/sediu vechiul proprietar ( pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse.
Copie carte de identitate a mijlocului de transport;
Copie fişa înmatriculare + originalul pentru vizare
Dovada tipului de suspensie eliberată de RAR;
Copie acte societate (CUI, statut)
Declaraţie pe proprie răspundere cu conturile şi băncile cu care lucrează firma;
Dosar plic;
Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.
NOTA: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România, pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,, documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”

3Acte necesare scoaterii din evidenţele fiscale a unui mijloc de transport:
Contractul de vânzare cumpărare în original plus 4 copii semnate pentru conformitate cu originalul ale actului de înstrăinare;
Fişa de înmatriculare în original și copie pentru vizare.

NOTĂ: În cazul înstrăinării unui mijloc de transport este necesară achitarea la zi a tuturor impozitelor şi taxelor locale, inclusiv amenzile în scopul eliberării unui Certificat de atestare fiscală pe numele vânzătorului.

4Acte necesare pentru înregistrare teren
Declaraţie de impunere teren vizată la Registrul Agricol (cam.32)- MODEL ITL 004
Copie după actul de dobândire;
Copie contract de închiriere, concesionare, luare în administrare sau folosința, după caz, din care să rezulte suprafața și categoria de folosință a terenului;
Copie acte societate (CUI, statut);
Declaraţie pe proprie răspundere cu conturile şi băncile cu care lucrează firma;
Dosar plic
Anexa la declarația 004 în cazul persoanelor cu sediul în alt stat membru al UE decât România;
Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

5Acte necesare pentru înregistrare clădiri
Declaraţie de impunere clădire MODEL ITL 002;
Copie după actul de dobândire/ construire. În cazul documentelor de dobândire din care nu rezultă separat valoarea clădirii, separat valoarea terenului este necesara depunerea unui raport de evaluare;
Raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat, dacă e cazul ;
Pentru clădirile închiriate, concesionate, luate în administrare sau folosința, după caz, este necesara ,, adeverința cu valoarea de inventar din evidența proprietarului” sau raport de evaluare după caz.;
Copie acte societate ( CUI, statut )
Declaraţie pe proprie răspundere cu conturile şi băncile cu care lucrează firma;
Anexa la declarația 002 în cazul persoanelor cu sediul în alt stat membru al UE decât România;
Dosar plic.
Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

6În cazul înstrăinării de terenuri sau clădiri
Toate obligațiile datorate bugetului local, inclusiv amenzile, trebuie achitate la zi, iar pentru bunul care se înstrăinează impozitul se achită pentru întreg anul.;
Se depun: copia actului de înstrăinare şi declaraţii rectificative.
7Acte necesare înregistrării firmelor și panourilor amplasate pe raza municipiului Turda:
Declarație de impunere MODEL ITL 015
Copie autorizație de construire
Copie schiță cu dimensiunie afișajului
NOTĂ: actele societății, respectiv copie după CUI si statut precum si declarația cu conturile și băncile cu care lucrează unitățile se depun o singură dată, atunci când se declară primul bun supus impozitării. Depunerea declaraţiilor şi luarea în evidenţele fiscale se realizează la Direcţia Impozite şi Taxe Locale - CAM 57

9Acte necesare declarării taxei de stațiune balneoclimatică
10Acte necesare declarării taxei speciale de salubrizare
11Acte necesare declarării taxei pentru servicii de reclamă și publicitate prin contract.
12Acte necesare luării în evidență a mijloacelor de transport pe apă
Declaraţie de impunere – MODEL ITL 007, la care se vor atașa actele de mai jos;
3 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul vechiul proprietar (pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse;
Copie după documentul din care să rezulte datele de identificare ale ambarcațiunii și motorului (marca, tipul, serie motor și lungime);
Copie fişa înmatriculare + originalul pentru vizare;
Copie acte societate (CUI, statut);
Declaraţie pe proprie răspundere cu conturile şi băncile cu care lucrează firma;
Dosar plic.
Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.
NOTA: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România, pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,,documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”

X