SERVICIUL CONTABILITATE

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313160 int 108

Adresa email: contabilitate@primariaturda.ro

Camera: 66

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Înregistrarea contabilă cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor de patrimoniu în baza documentelor justificative;
Evidenţa salariilor personalului;
Evidenţa sintetică şi analitică a debitorilor, creditorilor, furnizorilor;
Evidența sintetică şi analitică a activelor fixe, obiectelor de inventar, amortizarea activelor fixe;
Întocmirea balanţelor de verificare analitice şi sintetice;
Centralizarea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale ale unităţilor subordonate: Teatrul, Serviciul Public de Asistenţă Socială , Poliția Locală, Spitalul Municipal, Parcul Zoologic de Agrement şi unităţile de învăţământ;
Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a anexelor acestora;
Întocmirea situaţiei financiare contabile lunare;
Întocmirea situaţiei plăţilor restante lunare și a bilanțului lunar;
Întocmirea fişelor de cont, a registrului jurnal, registrului inventor;
Evidenţa contabilă a proiectelor finanţate de Uniunea Europeană prin programele postaderare;
X