SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264/313160, int. 172

Adresa email: patrimoniu.gis@primariaturda.ro

Ghişeul Unic

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Urmăreste realizarea, finalizarea și actualizarea anuală a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda.
Încheie contracte de concesionare, vânzare, închiriere și dare în folosință a patrimoniului public/privat, după caz, conform prevederilor legale și hotărârilor de consiliu adoptate, cu respectarea procedurii de sistem aprobate la nivelul instituției.
Ține evidența contractelor de concesionare, vânzare, închiriere și dare în folosință a patrimoniului public/privat, după caz .
Efectuează măsurători cu aparatura din dotare, în vederea aducerii la zi a evidențelor de carte funciară ale Municipiului Turda, și întreprinde demersurile necesare înregistrării în cartea funciară.
Elaborează proiecte de hotărâre, rapoarte de specialitate pe care le supune aprobării Consiliului Local, în vederea reglementării scriptice a patrimoniului public și privat al municipiului Turda. Duce la îndeplinire hotărârile adoptate cu privire la aspectele menționate.
Întocmește documentațiile necesare pentru organizarea de licitații, conform prevederilor legale în vigoare:
• caiet de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, clarificări la documente;
• întocmește anunțul publicitar, furnizează informații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației
• încheie procese verbale de amânare și /sau adjudecare, după caz;
• Întocmește raportul comisiei de evaluare și transmite adrese de înștiințare la ofertanți
• Realizează predarea amplasamentelor licitate pe bază de proces verbal
• Întocmește referate cuprinzând cheltuielile ocazionate de desfășurarea licitațiilor.
Întocmește și supune aprobării Consiliului Local al municipiului Turda vânzarea unor bunuri din domeniul privat al municipiului Turda în baza rapoartelor de evaluare întocmite.
Colaborează cu Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Turda în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către această Comisie.
Colaborează cu Comisia de Inventariere constituită în baza legii 165/2013 în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Comisie.
Întocmește contractele de vânzare cumpărare ale bunurilor proprietate privată înstrăinate, comunică un exemplar al acestora Direcției Economice, în vederea ștergerii din evidențele contabile și Direcției Impozite și Taxe în vederea încasării prețului.
Încheie la termenele legale contractele de închiriere și concesionare a clădirilor și terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Turda.
Actualizează, modifică și reziliază în termenul legal contractele de închiriere și concesionare a clădirilor și terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Turda;
Conduce evidența contractelor de închiriere și concesionare a clădirilor și terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Turda.
Primeste, înregistrează, analizează în termenele prevăzute de lege, cererile prin care se solicită închirierea, concesionarea clădirilor și terenurilor, modificarea clauzelor contractuale la contractele existente și propune conducerii instituției soluții de rezolvare a acestora.
Face propuneri privind perioada de concesionare și sumele reprezentând concesiuni la clădiri și terenuri, întocmește Raportul de specialitate și Proiectul de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Local al municipiului Turda. Pe baza documentelor primite de la Direcția Impozite și Taxe Locale- Serviciul Evidentă, încasare impozite și taxe întocmește documentele necesare pentru cei care nu au respectat termenele contractuale privind plata la termen și transmite dosarele la Serviciul Administrație Publică Locală, compartiment juridic, în vederea acționării în instanță pentru recuperarea debitelor, rezilierea contractelor sau evacuarea din spațiu.

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere concesionare directa teren PF
2Cerere concesionare directa teren PJ
3Cerere concesionare teren - licitatie publica PF
4Cerere concesionare teren - licitatie publica PJ
5Cerere cumparare locuinta
6Cerere inchiriere domeniu public
7Cerere inchiriere teren - diverse
8Cerere includere sau excludere din contract de inchiriere
9Cerere prelungire contract inchiriere locuinta A.N.L
10Cerere prelungire contract inchiriere locuinta
11Cerere - solicitari diverse
12Cerere transcriere contract teren PF
13Cerere transcriere contract teren PJ
X