SERVICIUL EXECUTORI BUGETARI

GENETA FURNYA-ISPAS

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313 160 int. 176

Adresa email: executori@primariaturda.ro

Camera: 59

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Aplică procedurile de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, la contribuabilii și debitorii persoane fizice și juridice, succesiv sau concomitent;
Deplasare pe teren, la sediul sau domiciliul contribuabililor și debitorilor persoane fizice și juridice pentru clarificarea debitelor restante;
Verifică zilnic Buletinul Procedurilor de Insolvență;
Întocmește și comunică în termen declarații de creanță pentru persoanele juridice intrate sau aflate în procedura insolvenței prevazută de Legea nr. 85/2006 și Legea 85/2014;
Urmărește cuprinderea în tabelul creditorilor a debitelor datorate de contribuabilii persoane juridice intrate sau aflate în procedura insolvenței prevazută de Legea nr. 85/2006 și Legea 85/2014;
Întocmește și comunică în termen declarații de creanță pentru debitorii persoane fizice și juridice la publicațiile de vânzare ale executorilor judecătorești și a altor instituții;
Întocmește și depune în termen contestații, întâmpinări, recursuri și apeluri, asigură reprezentarea în instanță la termenele de judecată;
Înregistrează, verifică și aplică procedurile de executare silită pentru titlurile executorii transmise de agenții constatatori, alte unități administrativ teritoriale și instanțele judecătorești;
Înregistrează și instrumentează cererile depuse de către contribuabili pentru acordarea de către Consiliul Local a înlesnirilor la plata impozitelor și taxelor locale, constând din eșalonări la plata impozitelor și taxelor locale sau scutiri de la plata majorărilor de întârziere;
Raportează la Consiliul Concurenței ajutoarele acordate pe Schema de ajutor de minimis;
Transmite și primește dosarele de executare la și de la unități administrativ teritoriale conform domiciliului sau sediului debitorului persoană fizică sau juridică;
Înregistrează, dă în debit și urmărește respectarea eșalonării acordate de instanțele judecătorești pentru taxele judiciare de timbru și aplică dacă este cazul procedurile de executare silită;
Întocmește borderouri de debit sau de scădere, urmărește operarea lor în evidența fiscală și asigură gestionarea lor;
Întocmește deciziile de restituire a amenzilor achitate în plus;
Întocmește decizii de atragere a răspunderii pentru terții popriți care nu onorează popririle instituite;
Întocmește referatele de scădere pentru amenzile datorate bugetului local, achitate în termenul legal la alte unități administrativ-teritoriale sau pe ghișeul.ro;
Urmărește respectarea eșalonărilor acordate de Consiliul Local al Municipiului Turda și întocmește deciziile de pierdere a eșalonării în cazul celor nerespectate;
Notifică după fiecare termen legal de plată debitorii persoane fizice și juridice în limita plafoanelor stabilite prin H.C.L., întocmește și afișează pe site-ul instituției lista debitorilor;
Gestionează dosarele de executare silită, eșalonare și de insolvabilitate;
Asigură și răspunde de confidențialitatea și securitatea datelor din dosarele execuționale și a informațiilor deținute;
Colaborează cu alte instituții pentru clarificarea și recuperarea debitelor restanțe la bugetul local;
Transmite întreaga corespondență a Direcției Impozite și Taxe Locale către contribuabili, debitori și instituții;
Rezolvă cererile, sesizările, reclamațiile conform prevederilor legale.

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Solicitarea de scutire a majorărilor de întârziere pentru persoane fizice, conform procedurii aprobate prin H.C.L. nr. 10/2016
Pentru a beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Turda, solicitanții persoane fizice , vor depune la Direcția Impozite și Taxe Locale, Serviciul Executori Bugetari o cerere adresată Consiliului Local al Municipiului Turda, temeinic justificată, cu indicarea motivelor pentru care consideră ca nu pot efectua plata majorărilor de întârziere, dovedite prin următoarele documente, anexate la cerere:
-Declarație pe propria răspundere cu numărul membrilor de familie care locuiesc la adresa de domiciliu;
-Copii după cărțile de identitate sau certificate naștere ale membrilor familiei;
-Documente din care rezultă veniturile lunare sau anuale actuale realizate de membrii familiei (cupoane de pensie, adeverință de venit de la locul de muncă, fișa fiscală, declarație pe propria răspundere că nu sunt angajați și nu realizează venituri pentru persoanele casnice,etc);
-Adeverințe de la Serviciul Fiscal al Municipiului Turda sau de la adresa de domiciliu, privind veniturile realizate de membrii familiei pentru anul fiscal anterior;
-Adeverință privind veniturile realizate din arendarea terenurilor pentru anul fiscal anterior;
Orice alte documente pe care solicitantul le consideră relevante și care justifică faptul că este în incapacitate de a achita obligațiile constând din majorări de întârziere la bugetul local.
Cererea se întocmește de fiecare solicitant, neexistând model de cerere.

2Pentru solicitarea de scutire a majorărilor de întârziere pe schema de ajutor de minimis la persoane juridice, conform H.C.L nr. 207/2014 si HCL nr. 81/2016:
-Certificat constatator de la O.R.C;
-Copie certificat înregistrare;
-Cazier judiciar administrator;
-Certificat de atestare fiscală D.I.T.L. Turda;
-Certificat de atestare fiscală de la Serviciul fiscal, de la sediul societății și de la punct de lucru;
-Copie carte identitate administrator;
-Declarație pe propria răspundere administrator dacă societatea a mai beneficiat pe parcursul a trei ani fiscali consecutivi, inclusiv anul fiscal în curs, de ajutor de minimis;
În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, să dovedească că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de marfuri nu depașește 100.000 EUR și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
-Reprezentantul legal al întreprinderii va depune declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că este sau nu este întreprindere aflată în dificultate, în sensul definiției de la art. 7, litera g) din H.C.L. nr. 81/04.05.2016 a Municipiului Turda;
-Reprezentantul legal al întreprinderii va depune declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că întreprinderea nu desfășoară activitați exceptate de la schemă nici ca obiect principal nici ca obiect secundar de activitate;
-Declarație dacă s-a atras răspunderea administratorului sau reprezentantului întreprinderii pentru o altă întreprindere sau în solidar;
-Cazier fiscal A.N.A.F.
Declarațiile pe propria răspundere pot fi prezentate separat sau într-un singur înscris și trebuie autentificate la notar.
-Balanța de verificare din luna anterioară celei în care s-a depus cererea; -Balanța de verificare aferentă ultimului bilanț contabil depus;
-Ultimul bilanț contabil depus la organele fiscale din cadrul Mininsterului Finanțelor;
-Situația disponibilităților bănești conform extraselor de cont bancare din luna anterioară depunerii cererii, care să fie conforme cu balanța de verificare;
-Situația creditelor angajate pe fiecare unitate bancară, care să corespundă cu balanța de verificare;
-Situația datoriilor la bugetul statului, detaliat pe tipuri de obligații, care să corespundă cu balanța de verificare;
-Situația creanțelor de încasat pe tipuri de creanțe, care să corespundă cu balanța de verificare;
-Numărul de personal angajat, dovedit cu copia de pe ultima declarație depusă pentru contribuțiile de CAS;
-Situația analitică pentru furnizori;
-Situația analitică pentru clienți;
-Alte documente pe care debitorul le consideră necesare și care să justifice că este în incapacitatea de a achita obligațiile la bugetul local;
-Documente din care să reiasă că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri și că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește 100.000 EUR în cazul întreprinderilor care efectueaza transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost;
Serviciul executori bugetari poate solicita și alte documente pe care le consideră relevante. Depunerea documentelor solicitate este obligatorie, de la data depunerii acestora curge termenul de soluționare a cererii, respectiv de întocmire a Raportului de specialitate;
Modelul de cerere este aprobat prin H.C.L. 207/2014 .

3Solicitarea de eșalonare la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice, conform procedurii aprobate prin H.C.L. nr. 326/2016
În cazul solicitanților persoane fizice:
-Copie după actul de identitate valabil al solicitantului, și după actele de identitate ale membrilor familiei care domiciliază la adresă;
-Declarație pe propria răspundere cu numărul de membri ai familiei care se gospodăresc împreună și precizarea celor majori;
-Adeverința de venit de la locul de muncă pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a înlesnirii la plată, cu precizarea perioadei pentru care este angajat, cupon de pensie pentru soț, soție, persoane majore care locuiesc împreună;
-Declarație pe propria răspundere că nu sunt angajați și nu realizează venituri pentru persoanele casnice;
-Adeverințe de la Serviciul Fiscal de la adresa de domiciliu privind veniturile realizate de membrii familiei pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii;
-Adeverință privind veniturile realizate din arendarea terenurilor pentru anul fiscal anterior;
-Decizia de impunere anuală privind veniturile realizate pentru anul precedent și decizia de impunere pentru plăți anticipate pentru anul curent în cazul persoanelor fizice autorizate și asocierilor;
-Garanția constituită conform art. 7 din prezenta procedură;
-Orice documente relevante în susținerea cererii.
În cazul solicitanților persoane juridice:
-Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului, în termen de valabilitate;
-Copia ultimei situații financiare anuale/semestriale depuse la organul fiscal competent, dovada depunerii și balanța de verificare la data respectivă;
-Copia balanței de verificare din luna precedentă cererii; -Copie certificat de înregistrare fiscală;
-Declarație pe propria răspundere a reprezentantului debitorului prevazută în anexa nr. 2 și copia actului de identitate;
-Programul de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al debitorului, care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare;
-Garanția constituită conform art. 7 din prezenta procedură;
-Orice documente relevante în susținerea cererii.
-La aceste documente,se anexează actele solicitate pentru scutirea de majorări de întârziere la persoane juridice pe Schema de ajutor de minimis.
Modelul de cerere și declarație este aprobat prin H.C.L. 326/2016

5Împuternicire
X