COMPARTIMENTUL AUTORITATE DE AUTORIZARE PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

NICOLAE MARCU

RESPONSABIL


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313 160, int. 144

Adresa email: transportpublic@primariaturda.ro

Camera: 12

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Eliberează autorizații taxi
Primește și verifică dosarele în vederea eliberării Autorizațiilor de taxi și a Autorizațiilor de transport persoane sau bunuri în regim de taxi;
Stabilește taxe privind activitatea de taximetrie, conform prevederilor legale și actelor administrative incidente;
Organizează selecție de oferte pentru tipărirea de rovignete care se aplică pe mașinile taxi;
Întocmește și publică anunțul pentru începerea demersurilor în vederea eliberării autorizațiilor de taxi;
Participă la discuții cu reprezentanții taximetriștilor și a Camerei taximetriștilor;
Stabilește împreună cu Poliția Municipiului Turda, problemele privind sistematizarea siguranței circulației din municipiu.
Face propuneri pentru înființarea unor noi locuri de parcare, devierea circulației auto, închideri străzi, limitări de viteză și tonaj, înființarea de noi amplasamente pentru treceri de pietoni.
Urmărește și recepționează din punct de vedere cantitativ și calitativ lucrările de marcaje longitudinale, transversale și diverse de pe raza municipiului Turda. Participă în comisii de recepție la lucrările privind siguranța circulației (marcaje, indicatoare rutiere)
Informări și rapoarte privind activitatea desfășurată în cadrul compartimentului
Întocmește adrese către diferite servicii din cadrul Primăriei și instituții cu care colaborează;
Participă în comisii de specialitate constituite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului;
Formulează răspunsuri la petițiile repartizate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.
Urmărește punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor Primarului, pe probleme specifice postului.
Asigură corespondența cu cetățenii, agenții economici, etc. pe problemele specifice postului.
Semnează de întocmit toate actele și documentele elaborate pe probleme specifice postului cu excepția celor care au alte prevederi speciale.
Urmărește desfășurarea transportului în comun în municipiul Turda;
Participă împreună cu Poliția Municipiului Turda la analiza propunerilor de amplasamente de noi stații de autobuz și de noi trasee de circulație și pregătește documentația pentru aprobare în contextul prevederilor Legii 215/2001 a administrației publice locale și a Legii 82/1998 privind regimul drumurilor;
Întocmește rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri ce se supun aprobării Consiliului Local, cu respectarea prevederilor Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007
Urmărește aplicarea și respectarea Hotărârilor Consiliului Local pentru activitatea de transport;
Participă în comisiile stabilite prin dispoziția primarului pentru verificarea din punct de vedere tehnic a tarifelor și prețurilor la bilete de călătorie și abonamente.
Tarifele se vor supune aprobării Consiliului Local.
Asigură respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și asigură confidențialitatea pe problemele specifice acestei activități

Autorizațiile de acces tonaj pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3.5 tone:
Eliberează autorizaţiile şi abonamentele de acces tonaj peste 3,5 tone în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local 338/2016 modificată cu H.C.L. 131/2017 și H.C.L. 258/2017;
Propune spre aprobare traseele pe străzile cu restricții de acces tonaj în vederea eliberării autorizațiilor/abonamentelor;
Verifică cererile și întocmește calculația pentru achitarea contravalorii abonamentului pe care o supune aprobării.
Operatorul de transport Municipiul Turda;
Întocmește documentele de transport pentru operatorul de transport Municpiul Turda
Asigură respectarea reglementărilor în vigoare privind transporturile rutiere la efectuarea operaţiunilor de transport rutier prin operatorul de transport Municipiul Turda
Asigură respectarea unei stări tehnice a vehiculelor corespunzatoare, conform reglementărilor în vigoare, pentru cele aflate în proprietatea sau cu contract de închiriere a operatorului de transport Municipiul Turda;
Redactează raportul anual referitor la activitatea de transport rutier derulată, care se va păstra pentru o perioadă de 5 ani şi care va fi pus la dispoziţie organismelor de control, la cererea acestora;
Întocmeste documentele pentru obținerea actelor necesare circulației legale a autovehiculelor pe drumurile publice;
Întocmeste rapoarte cu privire la accidentele, incidentele sau infracţiunile constatate în timpul operaţiunilor de transport rutiere ale operatorului de transport;
Preia comenzile de transport și organizează efectuarea transportului în funcție de solicitări, cu respectarea legislației în vigoare.
Întocmește actele necesare pentru plata facturilor ce privesc activitatea de transport a compartimentului și a acelora pentru execuția lucrărilor ce privesc siguranța circulației, după verificarea acestora.
Punerea la dispoziția organelor de control a tuturor documentelor care atestă dreptul şi modalitatea de efectuare a operaţiunilor de transport rutier, precum şi a oricăror alte documente sau evidenţe solicitate în legătură cu activitatea de transport rutier.
1Cerere pentru acordarea autorizației de transport
2Cerere pentru acordarea autorizației de dispecerat taxi
3Cerere cesiune contract - PFA
4Cerere privind cesionarea contractului-cadru de atribuire a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi
5Cerere Cesionare-Cesionar
6Cerere pentru înlocuirea autovehicului pentru transport persoane în regim de taxi
7Cerere de înscriere pe lista de așteptare taxi în vederea participării la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi
8Cerere pentru modificarea autorizației de transport persoane în regim de taxi
9Cerere de participare la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi
10Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației taxi
11Cerere pentru retragerea autorizației de transport persoane în regim de taxi și a autorizației(iilor) taxi
12Cerere pentru vizarea autorizației de transport
13Cerere pentru înlocuirea autovehiculului odată cu prelungirea valabilității autorizației taxi pentru persoane în regim taxi
14Cerere pentru vizarea anuală a autorizației taxi
15Cerere pentru vizarea anuală a autorizației de dispecerat taxi
16Cerere eliberare autorizație taxi
17DECLARATIE pe propria raspundere a transportatorului autorizat privind criteriile de departajare prevazute de Legea 265/2007
18DECLARAŢIE pe propria raspundere a transportatorului privind asigurarea spatiului de parcare
19CERERE OBȚINERE ABONAMENT ACCES TONAJ
20CERERE SOLICITARE AUTORIZAȚIE ACCES TONAJ
X