CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda

CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda

Municipiul Turda, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, și cu partenerii asociați Școala „Andrei Șaguna” Turda, Școala „Avram Iancu” Turda, Școala „Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Școala „Teodor Murășanu” Turda și Grădinița „Dr. Ioan Rațiu” Turda, implementează proiectul „CEPS Turda – calitate, educație și prietenie în școlile din Turda”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip „A doua șansă”).

Rezultatele obținute după primele 20 de luni de implementare sunt următoarele:
– 22 de anteprescolari de 0-2 ani au derulat activități educaționale (ateliere educaționale săpămânale cu Școala Mobilă, la care au participat împreună cu părinții lor, iar educatorii îi învață pe părinții sau tutorii acestora să desfășoare diverse activități pentru dezvoltarea limbajului copiilor și a diferitelor deprinderi prin joc, lectură, etc);
– 128 de copii de vârsta preșcolară care fac parte din grupuri de risc de părăsire timpurie au fost cuprinși în activități educaționale pregătitoare pentru învațamântul de masă (grădinițe estivale, ateliere educaționale saptamânale);
– 125 de părinți/tutori au fost mai bine pregătiți să sprijine, stimuleze adecvat dezvoltarea cognitivă, timpurie a copiilor lor și să conștientizeze importanța educației timpurii și rolul părinților în acest proces;
– 447 de elevi din Turda (237 elevi din ciclul primar, 210 elevi din ciclul gimnazial) aflați în situații de risc educațional au fost cuprinși în activitîți de școală după școală (ciclul primar), consiliere, sprijin educațional intensiv SEI la matematică și limba română, activități de educație remedială si motivațională prin școala mobilă, mentorat, activități extrașcolare (ciclul gimnazial), sprijinind astfel recuperarea școlară, îmbunătățirea frecvenței școlare, o mai bună acomodare în trecerea de la un ciclu școlar la altul, rezultate mai bune la examene, creșterea stimei de sine și dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni (09 mai 2018 – 08 mai 2021), valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 6.172.973,41 lei.

Date de contact:
Primăria Municipiului Turda
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Manager Proiect: Mureșan Ioan-Sorin
Email: proiecte@primariaturda.ro

X