Lansare proiect“ Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools”

COMUNICAT DE PRESĂ
privind proiectul “ Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools” 

Primăria Municipiului Turda anunță faptul că este în derulare proiectul de investiții “Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools”, indicativul 2020/515836, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Prin proiect vor fi finanțate lucrări de reabilitare și eficientizare energetică, constând în investiții la sistemele de încălzire/ventilare/climatizare/apă caldă de consum (HVAC) și iluminat public interior, a trei clădiri publice, respectiv Colegiul “Emil Negruțiu”, Colegiul Tehnic Turda și a Liceului Teoretic “Liviu Rebreanu”.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității condițiilor de învățare a elevilor din Municipiul Turda prin eficientizarea energetica a infrastructurii educationale. Creșterea performanței energetice la nivelul acestor clădiri va determina reducerea costurilor operaționale și va permite redirecționarea unei părți din costurile curente cu energia către alte activități, contribuind la creșterea nivelului de trai din Turda. Un alt obiectiv pe termen lung al acestui proiect este reducerea amprentei de emisii de gaze cu efect de seră în exploatarea clădirilor, contribuind astfel la eforturile naționale și internaționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Impactul așteptat în termeni de indicatori cheie de performanță este:
1. Reducerea consumului de energie cu minim 2,207 GWh/an (62,34% reducere);
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 550 t CO2/an (63,42% reducere);
3. Scaderea costurilor operationale reale cu 77.487 euro/an (55,70% reducere);
4. Asigurarea unui mediu interior sănătos și curat pentru mai mult de 5.700 de persoane în fiecare an, ca ocupanți ai clădirilor.

Proiectul are o valoarea totală de 1.726.234 euro (inclusiv TVA), din care 1.340.000 euro (77,63%) reprezintă valoarea nerambursabilă a finanțării de tip grant acordată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, iar 386.234 euro (22,37%) reprezintă cofinanțarea Municipiului Turda. Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2023.

Date de contact:
Marius Lucan – coordonator de proiect
Consilier I – Serviciu Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
email: proiecte@primariaturda.ro

 

PRESS RELEASE
on the project “Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools” 

Turda Municipality announces that is undergoing the investment project “Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools”, project number 2020/515836, supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021, in the frame of the “Energy Programme in Romania”.

The project will finance energy rehabilitation and efficiency works, consisting of investments in heating / ventilation / air conditioning / hot water (HVAC) and indoor public lighting systems, of three public buildings, respectively “Emil Negruțiu” College, Technical College Turda and the “Liviu Rebreanu” Theoretical High School.

The project main objective is to increase the energy performance in three of the proposed public buildings, until din end of 2023, along with the increase of comfort of the occupants, whom are especially the young people who are studying in Turda. Increasing the energy performance of these buildings will reduce operational costs and allow some of the current energy costs to be redirected to other activities, contributing to the increase of living standards in Turda. Another long-term goal of this project is to reduce the greenhouse gas footprint in the operation of buildings, thus contributing to national and international efforts to reduce greenhouse gas emissions.

The estimated impact in terms of key performance indicators is:
1. Reduction of energy consumption by at least 2,208 GWh / year (62.34% reduction);
2. Reduction of greenhouse gas emissions by 550 t CO2 / year (63.42% reduction);
3. Annual monetary savings from energy efficiency measures of 77.487 euro / year (55.70% reduction);
4. Ensuring a healthy and clean indoor environment for more than 5,700 people each year.

The project has a total value of 1.726.234 euros (including VAT), of which 1.340.000 euros (77.63%) is the grant funding granted by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014- 2021, and 386,234 euros (22.37%) represent the co-financing of Turda Municipality. The deadline for completion of the project is 31.12.2023.

Contacts:
Marius Lucan – project coordinator
Adviser I – External Financing and International Relations Service
Turda City Hall
telephone / fax 0264-311630
email: projete@primariaturda.ro

X