Compartimentul monitorizare servicii de utilități publice

DESCRIEREA ACTIVITATILOR SPECIFICE

Asigurarea bunei funcționări, corecta interrelaționare, intervenția promptă și monitorizarea permanentă a activității privind serviciile publice locale și investițiile.

Obiectivele serviciului
Satisfacerea cerințelor/nevoilor cetățenilor municipiului Turda
Asigurarea exigențelor esențiale privind calitatea serviciilor
Prioritizarea investițiilor pe termen scurt și mediu
Diminuarea timpilor de răspuns la petiții și sesizări
1Întrețineri străzi, poduri și podețe, sistematizarea circulației
Întocmirea programelor anuale pentru lucrările de reparații și întreținere străzi, poduri și podețe, marcaje rutiere, amplasare indicatoare, semnalizări în municipiul Turda;
Elaborarea/fundamentarea necesarului de fonduri pentru asigurarea surselor de finanțare odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către Consiliul Local;
Întocmirea programelor lunare de lucrări de întreținere străzi și siguranța circulației;
Recepționarea lucrărilor executate din punct de vedere calitativ si cantitativ;
Urmărirea comportarii îmbrăcăminților asfaltice în perioada de garanție; Elaborarea documentațiilor necesare pentru sistematizarea circulației în municipiu;
Propuneri pentru înființarea unor noi locuri de parcare;
Verificarea și soluționarea cererilor cetățenilor, formularea răspunsurilor în termenele prevăzute de legislația în vigoare, propunerea de măsuri in vederea soluționarii cererilor și urmărirea realizarii acestora;
Întocmirea avizelor de principiu solicitate prin certificatele de urbanism pe probleme specifice activității;
Eliberarea autorizațiilor de spargeri pentru lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public și privat al localității;
Stabilirea taxei pentru aviz administrare domeniu public, a taxei pentru autorizațiile de spargere conform prevederilor legale și actelor administrative incidente;
Întocmirea acordurilor cu privire la condițiile impuse de Primăria Municipiului Turda pentru închiderea sau instituirea de restricții de circulație pe drumurile din municipiu, inclusiv la lucrările executate pentru rețele tehnico-edilitare autorizate;
2Salubrizarea domeniului public și privat al municipiului Turda
Întocmirea programului anual de lucrări pentru salubrizarea căilor publice, piețelor și locurilor de agrement din municipiu;
Elaborarea/fundamentarea necesarului de fonduri pentru salubrizarea domeniului public în vederea asigurării surselor de finanțare odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către Consiliul Local;
Întocmirea programelor lunare de lucrări pentru activitatea de salubrizare a domeniului public și privat al municipiului Turda;
Recepționarea lucrărilor executate din punct de vedere calitativ și cantitativ;
Gestiunea și controlul depozitării deșeurilor industriale și a pământului rezultat din săpături în locațiile aprobate;
Gestiunea și controlul activității de ridicare și transport a deșeurilor menajere, vegetale și face propuneri de dezvoltare în caz de nevoie, pe care le înaintează operatorului serviciului
Urmărirea realizării acţiunilor de dezinsecţie şi deratizare generală a municipiului Turda
Aplicarea sancțiunilor legale pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare;
Elaborarea planurilor lunare de acțiuni sau lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către persoanele apte de muncă stabilite conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, HGR nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și conform OGR 55/2002, privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţi;
Urmărirea realizării acestor planuri lunare de acțiuni sau lucrări de către Serviciul Public de Asistență Socială Turda în baza HCL nr.252/29.06.2017 și a Regulamentului aprobat de Consiliul Local;
Verificarea și soluționarea cererilor cetățenilor, formularea răspunsurilor în termenele prevăzute de legislația în vigoare, propunerea de măsuri în vederea soluționării cererilor și urmărirea realizării acestora;

3Întrețineri spații și zone verzi, parcuri, locuri de agrement și cimitire
Întocmirea programelor anuale pentru lucrările de întreținere a spațiilor și zonelor verzi, parcurilor, locurilor de agrement, cursurilor de văi și cimitirelor din municipiu;
Întocmirea programelor lunare de lucrări de întreținere și amenajare a spațiilor și zonelor verzi, reparare și întreținere a dotărilor din locurile de joacă pentru copii și a altor lucrări specifice protecției mediului;
Coordonarea activității de întreținere și reparații capitale pentru mobilierul urban din municipiul Turda - fântâni arteziene, ansambluri statuare, jardiniere, elemente de patrimoniu;
Recepționarea lucrărilor executate din punct de vedere calitativ si cantitativ;
Urmărirea aplicarii și respectarii prevederilor ce revin autorității publice locale, în conformitate cu Legea Apelor și a Legii protecției mediului;
Supravegherea activitatii asociațiilor de proprietari/locatari pe probleme specifice domeniului de activitate (spații și zone verzi, puncte gospodărești, locuri de joacă pentru copii);
Urmărirea întreținerii cimitirelor eroilor din municipiu;
Întocmirea avizelor de principiu solicitate prin certificatele de urbanism pe probleme specifice activității;
Asigurarea efectuării lucrărilor de tratamente și combatere a dăunătorilor la spațiile verzi de pe domeniul public și privat al municipiului;
Elaborarea detaliilor peisagistice pentru amenajarea și revitalizarea zonelor verzi cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General;
Organizarea de expoziții de flori;
Întocmirea documentației necesare pentru achiziționarea de materiale dendrofloricole, bunuri, servicii sau lucrări cu respectarea prevederilor Legii 98/2016, privind achizițiile publice;
Verificarea și soluționarea cererilor cetățenilor, formularea răspunsurilor în termenele prevăzute de legislația în vigoare, propunerea de măsuri în vederea soluționării cererilor și urmărirea realizării acestora;
Acte necesare pentru tăierea arborilor de pe domeniul public

4Transport în comun
Monitorizarea desfășurarii transportului în comun în municipiul Turda de către operatorul serviciilor de transport public local;
Asigurarea respectării reglementărilor în vigoare privind transporturile rutiere la efectuarea operaţiunilor de transport rutier prin operatorul de transport;
Organizarea selecţiei de oferte pentru tipăririea de rovignete care se aplică pe maşinile taxi;
Verificarea dosarelor depuse în vederea eliberării Autorizatiilor de taxi şi a Autorizaţiilor de transport persoane sau bunuri în regim de taxi;
Întocmirea şi publicarea anunţului pentru începerea demersurilor în vederea eliberării autorizaţiilor de taxi;
Eliberarea autorizaţiilor de taxi, autorizaţii de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi aplicarea rovignetelor pe maşini;
Asigurarea respectării unei stări tehnice a vehiculelor corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare, pentru cele aflate în proprietatea sau cu contract de închiriere a operatorului de transport Municipiul Turda;
Instruirea personalului care este implicat în operaţiuni de transport rutier; Redactarea raportului anual referitor la activitatea de transport rutier derulată;
Stabilirea traseelor de acces în zonele cu restricţii de tonaj pentru autovehicule în vederea eliberarii autorizaţiilor speciale;
Întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea acordului poliţiei rutiere în vederea amplasării de noi indicatoare, noi treceri de pietoni, denivelări de reducere a vitezei, etc.
Întocmește rapoarte cu privire la accidentele, incidentele sau infracţiunile constatate în timpul operaţiunilor de transport rutier;
Pune la dispoziţia organismelor de control toate documentele care atestă dreptul şi modalitatea de efectuare a operaţiunilor de transport rutier, precum şi a orice alte documente sau evidenţe solicitate în legătură cu activitatea de transport rutier.
Stabilirea împreună cu Poliţia Municipiului Turda și Poliţia Locală a activităţilor necesare pentru sistematizarea şi siguranţa circulaţiei din municipiu;
Fundamentarea necesității înfiinţarii de noi locuri de parcare, devierea circulaţiei auto, închideri străzi, limitări de viteză şi tonaj, înfiinţarea de noi amplasamente pentru treceri de pietoni;
Urmărirea şi recepţionarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a lucrărilor de marcaje longitudinale, transversale şi diverse de pe raza municipiului Turda.
Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor privind siguranţa circulaţiei (marcaje, indicatoare rutiere;
Participarea, împreună cu Poliția Municipiului Turda, la analiza propunerilor de amplasamente de noi stații de autobuz și de noi trasee de circulație și pregătirea documentației pentru aprobare în contextul prevederilor legale incidente;
Participarea în comisiile de licitație organizate pentru achiziția de bunuri, servicii sau lucrări cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile privind achizițiile publice în domeniul transportului în comun;
Eliberarea avizelor pentru locuri de garare a mijloacelor de transport; Verificarea si solutionarea cererilor cetățenilor, formularea răspunsurilor în termenele prevăzute de legislația în vigoare, propunerea de măsuri în vederea soluționarii cererilor și urmărirea realizarii acestora;

5Alimentare cu apă, canalizare
Verifică și analizează sesizările și reclamațiile asociațiilor de proprietari/ locatari și a cetățenilor pe probleme specifice serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în vederea soluționării acestora conform actelor normative în vigoare;
Ține evidența sistărilor serviciilor de alimentare cu apă;
Întocmirea, în colaborare cu operatorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, a programului anual pentru lucrările de reparații capitale, extinderi, reabilitări stații de pompare, de tratare și producere apă, stații de pompare ape uzate menajere;
Urmărirea aplicarii și respectarii prevederilor Legii 10/1995 cu modificările și completările ulterioare privind calitatea în construcții, precum și a Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Verifică din punct de vedere tehnic cantitatea și calitatea lucrărilor executate, face recepția acestor lucrări, semnează situațiile de lucrări aferente și certifică legalitatea plăților;
Verifică și soluționează cererile cetățenilor, formulează răspunsurie în termenele prevăzute de legislația în vigoare, propune măsuri în vederea soluționării cererilor și urmărirea realizarii acestora;

6Eficiență energetică si iluminat public
Urmărirea alinierii la impunerile ANRE, ANRSC și ale legislatiei europene, respectiv, optimizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul municipiului Turda, în paralel cu îmbunătățirea calității iluminatului public din municipiul Turda, în conformitate cu legislația în domeniul energiei și a iluminatului public:
Coordonarea datelor privind consumurile energetice de la nivelul autorității administrației publice locale inclusiv a sistemului de iluminat public;
Verificarea periodică și confirmarea tarifelor în contractele cu furnizorii de utilități (energie electrică, gaz, apă ), a consumurilor de energie electrică pentru sistemul de iluminat public;
Calculul și analiza unor indicatori specifici de eficiență energetică și propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea acestor indicatori în funcție de datele colectate în cadrul Programului de îmbunătățire a eficienței energetice, respectiv de proiectele aprobate pentru finanțare la nivelul Municipiulu;.
Urmărirea îndeplinirii indicatorilor de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului de iluminat public, stabiliți prin Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului de iluminat public;
Monitorizarea asigurării bunei funcționări și a permanenţei în funcţionare a sistemului de iluminat public- stradal, pietonal, ornamental și arhitectural, din punct de vedere calitativ și cantitativ, urmărind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și activitățile desfășurate de operatorul de serviciu pentru iluminat public.
Preluarea solicitărilor cu privire la nefuncționalitatea sistemului de iluminat public și transmiterea operativă către operatorul de serviciu (telefonic, prin e-mail, s.a)
Formularea și transmiterea catre operatorul serviciului de iluminat public a solicitărilor privind întreținerea, reparațiile, extinderea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public
Verificarea pe teren și propunerea de măsuri de soluționare a cererilor şi sesizărilor cetățenilor pe problema iluminatului public, în baza cărora formulează răspunsurile către cetățeni;
Formularea și redactarea documentelor (referat de necesitate, caiet de sarcini, contracte-cadru, studii de specialitate, proiecte de hotărâre, etc.) pentru organizarea achizițiilor publice, accesare de fonduri europene sau accesare de alte fonduri necesare investițiilor în vederea eficientizării energetice și reducerii consumurilor în Municipiul Turda, inclusiv pentru încheierea contractelor cu furnizorii;
Acordarea de consiliere pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru achizițiile publice ale Primăriei pentru proiectare și execuție renovări și modernizări clădiri publice, surse locale (regenerabile) de energie, stații de încărcare vehicule electrice, echipamente consumatoare de energie și verificarea documentațiilor tehnice în cerințele stabilite de Legea nr. 121/2014, privind eficienţă energetică, precum şi de regulamentele europene de ecoproiectare;
Participarea în comisii la recepția prestării serviciilor, lucărilor, achizițiilor de produse;
Propunerea de amplasare și modernizare a iluminatului ornamental, arhitectural și festiv, oferind soluții tehnice eficiente energetic;
Întocmirea rapoartelor privind eficiența energetică;
Efectuarea unor vizite anuale în conturul energetic al Municipiului în vederea stabilirii tuturor detaliilor care țin de pregătirea și actualizarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice, respectiv de identificarea unor soluții de optimizare energetică;
Întocmirea Programului de îmbunătățire a Eficienței Energetice la ANRE și raportarea privind modul de implementare a acestuia până la data de 30 Septembrie a fiecărui an, cu obținerea în prealabil a aprobării conducătorului instituției și a Consiliului Local, dacă este cazul;
Aplicarea Protocolului Internațional de Măsurare și Verificare a Economiilor de Energie (IPMVP, denumirea în engleză) pentru cuantificarea economiilor energetice și de costuri, rezultate în urma implementării unor soluții de eficiență energetică și/sau de introducere a unor surse regenerabile de energie;
Facilitarea relației cu companiile de servicii energetice de tip ESCO în vederea implementării, posibil prin parteneriate public-private, a unor proiecte de creștere a eficienței energetice.
Facilitarea relatței cu Fondul Roman pentru Eficiența Energiei (FREE) în accesarea de creditare rambursabilă pentru proiecte de creștere a eficienței energetice;
Verificarea și soluționarea cererilor cetățenilor, formularea răspunsurilor în termenele prevăzute de legislația în vigoare, propunerea de măsuri in vederea soluționarii cererilor și urmărirea realizarii acestora;
X