Egalitatea de șanse

EGALITATE DE ȘANSE
Egalitatea de şanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-și dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Conceptul are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.
Dreptul la egalitate de şanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene.

Egalitate de gen
Principiul egalității de gen este respectat atât în cadrul proiectului, în faza de elaborare și de implementare, cât și la nivelul solicitantului – Municipiul Turda, cu respectarea prevederilor Legii 202/2002. În cadrul relațiilor de muncă din cadrul Primăriei Municipiului Turda funcționează principiul egalității de tratament între bărbați și femei, aceștia având un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe.
Prin respectarea principiului egalității de gen, la implementarea proiectului și în activitatea UAT Municipiul Turda se va ține cont de stimularea creșterii gradului de ocupare al femeilor, modificarea raportului de participare a femeilor și bărbaților în domeniul tehnologiei informației, diminuarea diferențelor de venit, la munca de valoare egală, între femei și bărbați în sectorul public, egalitatea în viața economică, participarea egală la procesul decizional, egalitatea în viața socială, egalitatea în viața civilă, schimbarea rolurilor tradiționale și depășirea stereotipurilor de gen.
Aplicarea conceptului de abordare integratoare presupune includerea în toate politicile, proiectele și strategiile de către UAT Municipiul Turda a principiului egalității de șanse, deci inclusiv în ceea ce privește egalitatea de gen.
Politicile, proiectele sau strategiile sunt atent analizate pentru a se identifica, din timp, situațiile potențial discriminatorii care ar putea surveni în implementare. Astfel, egalitatea de șanse este avută în vedere de către Beneficiar în toate etapele de concepere, planificare, implementare și evaluare. Principalele aspecte avute în vedere sunt:
• Reprezentarea: câte femei și câți bărbați sunt implicați în politică/proiect/strategie;
• Resurse: se analizează modul în care sunt alocate resursele pentru femei și bărbați și dacă această distribuție este echitabilă;
• Realitate: se analizează motivele care au stat la baza unui anumit tip de alocare a resurselor;
• Reacții: identificarea soluțiilor în vederea eliminării inechităților de alocare a resurselor.

Nediscriminare
La nivelul UAT Municipiul Turda este interzisă orice formă de discriminare, astfel cum este aceasta definită legal (Ordonanța Guvernului nr. 137/2000), respectiv orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.
Astfel cum arătam mai sus, principiul egalității de șanse este respectat atât în implementarea proiectului, cât și, în general, la nivelul instituției, fiind avută în vedere o abordare integratoare. Proiectul este deschis participării personalului din cadrul instituției, fără discriminări de orice fel. Echipa de management a proiectului va fi alcătuită cu luarea în considerare în exclusivitate a competențelor membrilor acesteia, iar participanții la sesiunile de formare vor fi selectați având în vedere numai necesitățile reale, obiective, presupuse de implementarea sistemului de management al calității și performanței la nivelul UAT Turda, fiind asigurat un acces nediscriminatoriu la acestea.
Totodată, sesiunile de formare vor adresa principiul egalității de șanse, inclusiv nediscriminarea, această tematică urmând a fi inclusă în cadrul curriculei. Pe website-ul Primăriei Municipiul Turda este disponibilă prezenta secțiune referitoare la egalitatea de șanse și nediscriminare. În fine, în cadrul conferinței care va fi organizată la finalul proiectului va fi abordată și această tematică, iar în conceperea și dezvoltarea materialelor rezultate din proiect se va avea în vedere respectarea acestor principii. De asemenea, trebuie precizat că în cadrul procedurilor de achiziții publice care se vor desfășura pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului se va asigura un tratament egal pentru toți competitorii, cu respectarea strictă a legii, permițând astfel tuturor șanse egale pentru a accede la contract.

Accesare persoane cu dizabilități
Având în vedere abordarea integrată a proiectului, pe tot parcursul acestuia se va urmări sprijinirea oportunităților pentru persoanele cu dizabilități, acestea fiind cuprinse în eforturile de aplicare a principiului egalității de șanse.
X