Hotărârea nr. 3 privind asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă extraordinară în data de 09.01.2018;
Luînd în dezbatere proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
În considerarea adresei nr. 45/03.01.2018 a Societăţii Române de Televiziune – Studioul Teritorial TVR Cluj, a raportului de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi a avizului comisiei de specialitate nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată si completată, Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si ale Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. e coroborat cu alin. 6, lit. a, pct. 4, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi f, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. (1) Se aprobă asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018 în data de 11.02.2018 în Salina Turda.
(2) Aportul financiar al Municipiului Turda, constând în asigurarea echipamentelor tehnice şi alte măsuri în vederea desfăşurării în bune condiţiuni a evenimentului, aşa cum apar acestea detaliate în contractul de coproducţie nu va depăşii valoarea de 30.000 euro.
Art. 2. Se aprobă contractul de coproducţie între Municipiul Turda, prin Consiliul Local al Municipiului Turda, cu Societatea Română de Televiziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceste Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Turda contractul de coproducţie prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA va avea mandat expres de a aproba prin hotărâre AGA cele prevăzute în prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Serviciului Administraţie Publică Locală, Societăţii Române de Televiziune – Studioul Teritorial TVR Cluj, societăţii Salina Turda SA în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X