Hotărârea nr. 360 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare

Consiliul Localal al municipiului Turda intrunit in sedinţa ordinară din data de 26.10.2017;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Conform avizului comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice;
În temeiul art. 45 alin. 2, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
– art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26 alin. 1, lit. c, alin. 3 și alin. 5 din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, forma la zi;
– art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Analizând expunerea de motive nr.23/17.08.2017 precum și raportul de specialitate nr. 3302/2/17.08.2017 al Directiei de Impozite şi Taxe Locale prin care se propune aprobarea şi instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii care refuză încheierea contractului cu operatorul şi a celor a căror contract a fost denunţat unilateral ca urmare a neachitării obligaţiilor;
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin. 2, lit. d, art. 45 alin. 2 si 6 şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 şi alin. 6 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2018 se instituie pe raza administrativ teritoriala a municipiului Turda, taxa speciala de salubrizare aplicata pentru prestatiile de care beneficiaza individual utilizatorii serviciului public de salubrizare, fara contract de prestari servicii de salubrizare incheiat cu operatorul acestor servicii publice.

Art. 2. (1) În cazul persoanelor fizice, fizice autorizate și asimilate acestora, persoanelor juridice, pentru imobilele cu destinația de locuinta, fără contract de salubrizare, cuantumul taxei speciale de salubrizare este:
a) 20 lei/persoană/lună înmulţită cu numărul de persoane declarate de contribuabil;
b) 20 lei/persoană/lună înmulţită cu 2,5, acolo unde nu se depune declaratie. 2,5 reprezintă numărul mediu de persoane/gospodarie conform recensamantului din anul 2011;
c) 20 lei/lună/clădire pentru clădirile nelocuite sau locuite temporar (casă de vacanță) și la care nu este înregistrat nici un domiciliu/resedinta.
Suma totală de plată se stabileste conform prevederilor Regulamentului (Anexa nr.1 la prezenta hotarare).
(2) În cazul persoanelor fizice, fizice autorizate si asimilate acestora si pentru persoanele juridice, pentru imobilele cu alta destinație decat cea de locuinta, fără contract de salubrizare, cuantumul taxei speciale de salubrizare este de:
a) 100 lei/mc./lună, inmultit cu numarul de m.c. declarati de contribuabil;
b) 100 lei/m.c./lună înmulţit cu cantitatea estimată de 2,5 m.c /lună, în cazul celor care nu depun declaraţii;
c) 20 lei/lună în cazul imobilelor cu destinație nerezidenţială (așa cum rezultă din documentele de dobândire), unde nu se desfășoară activitate.
Suma totală de plată se stabileste conform prevederilor Regulamentului (Anexa nr.1 la prezenta hotărâre).
(3) Actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare se va realiza, concomitent cu actualizarea tarifelor aplicate serviciului public de salubrizare, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare conform Anexei nr.1, cu toate modelele de formulare anexă cuprinse în regulament. Regulamentul împreuna cu anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice, operatorului de serviciu de salubritate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Emil

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

 

VOTURI: pentru 15
împotrivă 2
abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

 

 

X