Hotărârea nr. 94 privind impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019

Hotărârea nr. 94 privind impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019, elaborat din inițiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
4) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
5) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
8) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
9) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
10) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
11) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
12) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
13) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
14) art. 6 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;
16) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
17) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
18) Hotărârii Consiliului Local nr. 125/2011 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și de radiere a vehiculelor la nivelul primarului:
19) Hotărârii Consiliului Local nr. 85/22.07.1999 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la nivelul Municipiului Turda, completată prin H.C.L. nr. 232/2015 , nr. 86/2016 și 65/28.02.2017;
20) Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.160/1999, completat prin H.C.L.nr.172/2010;
21) Hotărârii Consiliului Local nr.283/18.12.2006 privind zonarea imobilelor din municipiul Turda, cu modificările și completările ulterioare, inclusive HCL nr. 86/04.05.2016;
22) Hotărârii Consiliului Local nr.375/29.11.2017 privind aprobarea Procedurii cadru de încadrare a clădirilor și terenurilor intravilane din municipiul Turda, ân categoria celor neângrijite,
23) Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificărilr și completările ulterioare, Titlul IX.
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, Municipiului Turda este localitate de rang II, precum și
a) raportul de specialitate – expunere de motive al primarului, înregistrat sub nr. 345/3/01.03.2018
b) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.1 pentru buget – finanțe, prognoze economice;
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități;
Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019, prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariaturda.ro și afișare la sediul Consiliului Local Turda;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2019, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Turda, sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Procedura de acordare a facilităților fiscale stabilite de Consiliul Local Turda pentru anul 2019 este prevăzută în anexa 2 care face parte integrnată din prezenta hotărâre.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarului Municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Direcției Impozite și Taxe Locale, Serviciilor și Instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Turda.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj precum și Direcţiei Impozite şi Taxe Locale şi serviciilor de specialitate în vedere îndeplinirii și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri 6
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X