Hotărârea nr. 109 privind aprobarea contribuției financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, pe o perioadă cuprinsă între 01.07.2021-01.01.2022

Hotărârea nr. 109 privind aprobarea contribuției financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, pe o perioadă cuprinsă între 01.07.2021-01.01.2022

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 30.06.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda pe o perioada cuprinsa între 01.07.2021-01.01.2022, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere cererea ACS Sticla Ariesul Turda nr. 882/16.12.2020, raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala nr. 14466/22.06.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate nr. 1–pentru buget, finante, prognoze economice și nr. 2-pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Ținând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații si fundații, modificată și completată, precum si de prevederile art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (2) litera “b”, alin (3) şi art 67^1 din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata;
În baza prevederilor art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (1) litera “b” şi Titlul XI din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art. 139, al. (3) lit. f, art. 129, al ( 7), litera f, art. 196, al(1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, precum şi ale regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă contribuția financiară a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, în sumă de 100.000 lei lunar, pe o perioada cuprinsă între 01.07.2021-01.01.2022.
Art. 2. Cuantumul contribuției financiare lunare a Municipiului Turda, se va vira în contul Asociatiei Club Sportiv Sticla Ariesul Turda.
Art. 3. Începând cu data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda,Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcției Economice, Asociatiei Club Sportiv Sticla Ariesul Turda și d-lui. Nemes Arpad, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 13
împotrivă 6
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X