Hotărârea nr. 110 privind aprobarea contribuției financiare lunare, din partea municipiului Turda, către Asociația “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV”

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea contribuției financiare lunare, din partea municipiului Turda, către Asociația “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV”

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 30.06.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare lunare, din partea municipiului Turda, către Asociația “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV”, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere cererea Asociatiei “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV”, raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala nr. 14470/22.06.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2-pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda.
Ținând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată, precum si de prevederile art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (2) litera “b”, alin (3) şi art 67^1 din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata;
În baza prevederilor art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (1) litera “b” şi Titlul XI din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art. 139, al. (3) lit. f, art. 129, al ( 7), litera f, art. 196, al(1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă contributia financiară lunară, din partea Municipiului Turda, către Asociația Club Sportiv Volei “ Cristina Pîrv” în sumă de 60.000 lei, începand cu data de 01.07.2021.
Art. 2. Contribuția financiară lunară stabilită, va fi virată în contul asociației până cel târziu la data de 20 a fiecarei luni.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcției Economice, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la Asociatia “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV”, Asociației Club Sportiv Volei “ Cristina Pîrv”, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 13
împotrivă 6
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X