Hotărârea nr. 110 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în transportul public local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în transportul public local al municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.05.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în transportul public local al municipiului Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
În considerarea prevederilor art. 192, art. 193, art. 196 indice 1 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale.
Având în vedere prevederile Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HCL nr. 88/02.04.2020 privind aprobarea prelungirii valabilităţii titlurilor de călătorie pentru toate categoriile de pasageri care beneficiazăp de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun, pe perioada stării de urgenţă instituită conform Decretului nr. 195/2020.
Luând în considerare, avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă acordarea facilităţilor de transport pentru pensionarii cu vârsta de peste 65 de ani, cetăţeni cu domiciliul în Municipiul Turda, de luni până vineri, începând cu ora 8:30, iar sâmbătă și duminică, conform programului de funcționare al societăţii Transport Public Local SRL.
Art. 2. Se aprobă exceptarea de la restricţiile de circulatie prevazute la articolul 1, pentru persoanele pensionari cu vârsta de peste 65 de ani, cetăţeni cu domiciliul în Municipiul Turda, care se deplasează la, sau de la locul de muncă şi care pot demonstra acest fapt printr-un document (legitimaţie de serviciu sau alt act doveditor în acest sens).
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X