Hotărârea nr. 111 privind aprobarea contribuției financiare lunare, din partea municipiului Turda, către Asociația Handbal Club Potaissa Turda

Hotărârea nr. 111 privind aprobarea contribuției financiare lunare, din partea municipiului Turda, către Asociația Handbal Club Potaissa Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea contributiei financiare lunare, din partea municipiului Turda, către Asociatia Handbal Club Potaissa Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.
Având în vedere cererea Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda, nr. 306/18.06.2021, raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala nr. 14471/22.06.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate nr. 1–pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2-pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Ținând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată, precum si de prevederile art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (2) litera “b”, alin (3) şi art 67^1 din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata; 
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) , art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (2) litera “b”, alin (3) , art 67^1 si art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului
În temeiul prevederilor art. 139, al. (3) lit. f, art. 129, al ( 7), litera f, art. 196, al(1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă contribuția financiară lunară, din partea municipiului Turda, către Asociația Handbal Club Potaissa Turda, în valoare de 215.000 lei
Art. 2. Contributia financiară lunară stabilită, va fi virata în contul asociatiei până cel târziu la data de 15 a fiecarei luni.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcției Economice, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Asociatia Handbal Club Potaissa Turda, Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 12
împotrivă 7
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X