Hotărârea nr. 111 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2019 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Transport Urban Public S.R.L.

Hotărârea nr. 111 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2019 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Transport Urban Public S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinţa extraordinară din data de 15.05.2020.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2019 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Transpăort Urban Public S.R.L., proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publică Locală precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al municipiului Turda, precum si cererea nr. 1557/14.05.2020 înregistrată la Consiliul Local Turda cu nr. 349/14.05.2020 a societăţii Transport Urban Public S.R.L.
În temeiul precederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2019 la societatea Transport Urban Public SRL, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2019 şi raportul administratorului la societatea Transport Urban Public SRL, prevazute în anexele nr. 2 şi nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administratie Publică Locală, Direcţiei Economice şi societăţii Transport Urban Public SRL în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X