Hotărârea nr. 112 privind modificarea și completarea Anexei la Hotararea nr. 58 din data de 27.02.2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 112 privind modificarea și completarea Anexei la Hotararea nr. 58 din data de 27.02.2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinşa extraordinară din data de 15.05.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotararea nr. 58 din data de 27.02.2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Conform prevederilor OUG nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Având în vedere raportul de specialitate al al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 – pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic,ordine publică și apărare a Consiliului Local al municipiului Turda;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, art. 134, alin. 4, art. 138 alin. 2 și alin. 4, art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se modifică şi se completeaza alin. 1, al art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Turda, care va avea urmatorul cuprins:
„(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.” Rezultatul votului/avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței consiliului local, prin mijloace electronice, Secretarului general al municipiului Turda, care asigură transmiterea acestuia către consilierii locali și inițiatori, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi. Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul ședinței consiliului local, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.”
Art. 2 Se modifica art. 20, al. (5), litera a) din Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Turda, care va avea urmatorul cuprins:
„a) data şi ora desfăşurării;”.
Dupa litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
„a^1) modalitatea de desfăşurare;
a^2) locul desfăşurării, în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice;”.
Art. 3 Se completează art. 22 din Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, în sensul introducerii unui nou aliniat, care va avea urmatorul cuprins:
“ 7^1: Avizul comisiei de specialitate se poate transmite Secretarului general al municipiului Turda, si prin mijloace electronice. În același mod, se poate înaintea avizul către consilierii locali și inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi.”
Art. 4 Se modifica si se completeaza art. 23, al. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Turda, care va avea următorul cuprins:
„(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.”
Art. 5 Se completeaza Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Turda cu art. 24^1.
(1) Sedințele consiliului local se pot desfășura si prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 24.
(2) În situațiile prevăzute la alin. 1, participarea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Turda, precum și a persoanelor prevăzute la art. 24 alin. 4 la ședințele consiliului local și posibilitatea de a lua cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, se poate realiza în două modalități:
a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular completat on-line pe site-ul Primăriei Municipiului Turda înainte cu minim 24 ore, inainte de ora stabilită pentru începerea ședinței ordinare, minim 12 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, respectiv minim 4 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței extraordinare, convocată de îndată. Cetățenii care s-au înscris în condițiile mai sus-menționate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la ședinta consiliului local și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul președintelui de ședință;
b) prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.”
Art. 6 Se completează art. 25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, în sensul introducerii unui nou aliniat, 6^1, cu următorul conținut:
„(6^1) În situații excepționale în care ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință sau prin vot electronic”.
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X