Hotărârea nr. 113 privind aprobarea modificării contractului de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administratie al societății SALINA TURDA S.A.

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea modificării contractului de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administratie al societății SALINA TURDA S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 30.06.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de mandat (administrație) pentru exercitarea funcției de membru al consiliului de administrație al societății SALINA TURDA S.A, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Raportat la prevederile art. 144^1, alin. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 29, art. 30, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, ale Actului Constitutiv al societatii SALINA TURDA SA, precum si la prevederile art. 1913, art. 1914, art. 1915 din Codul Civil,
Ținând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 14674/24.06.2021, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, lit. f, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 4.1 al art. 4 din contractul de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie al societatii SALINA TURDA SA, prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
,,4.1. Pentru activitatea desfășurată în baza prezentului contract de mandat, Mandatarul va fi remunerat cu o indemnizatie lunară netă de 1.500 lei, ce se va achita pana la data de 25 a fiecarei luni.’’
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea SALINA TURDA SA, societății SALINA TURDA S.A.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 11
împotrivă 7
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X