Hotărârea nr. 114 privind aprobarea valorificării masei lemnoase rezultată în urma defrișării efectuate în cadrul proiectului “ Reabilitarea sitului poluat istoric-Depozit deșeuri periculoase UCT-Posta Rat (Municipiul Turda)

Hotărârea nr. 114 privind aprobarea valorificării masei lemnoase rezultată în urma defrișării efectuate în cadrul proiectului “ Reabilitarea sitului poluat istoric-Depozit deșeuri periculoase UCT-Posta Rat (Municipiul Turda)

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2021.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase rezultată în urma defrișării efectuate în cadrul proiectului “ Reabilitarea sitului poluat istoric-Depozit deșeuri periculaose UCT-Posta Rat (Municipiul Turda), proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Evidența Patrimoniului și al Serviciului Administrație Publică Locală cu nr. 14961/29.06.2021, prin care se propune valorificarea masei lemnoase rezultată în urma defrișării efectuate in cadrul proiectului “ Reabilitarea sitului poluat istoric-Depozit deșeuri periculoase UCT-Posta Rat (Municipiul Turda), avizul comisiilor de specialitate nr. 1– pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2-pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda.
Conform art. 3, al. 12, art. 4, art 12, s.a. din HG. 715/2017 privind aprobarea Regulamntului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, art 2, litera e din Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), litera (a) si (c), alin. 14 din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (2), lit.c) si a art. 196, alin. (1), lit. (a) din OUG 57/2019 și ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă valorificarea volumului total de 510,52 mc, masă lemnoasă fasonată, rezultată în urma defrișării efectuate în cadrul proiectului “ Reabilitarea sitului poluat istoric-Depozit deșeuri periculoase UCT-Posta Rat (Municipiul Turda), conform actelor de punere în valoare nr. 2100214400510 si nr. 2100214400270, Anexele 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase prevăzute la art. 1, ca fiind “licitatie cu strigare”.
Art. 3. Se stabilesc prețurile de pornire la licitatie potrivit Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Serviciului Administratie Publica Locala, Direcției Economice, Serviciului Evidenta Patrimoniului si GIS în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 14
împotrivă 4
abțineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X