Hotărârea nr. 115 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unor imobile situate administrativ în Municipiul Turda, str. Republicii nr. 12, județul Cluj

Hotărârea nr. 115 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unor imobile situate administrativ în Municipiul Turda, str. Republicii nr. 12, județul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat administrativ în Municipiul Turda, str. Republicii nr.12, județul Cluj, elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Evidența Patrimoniului și al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului și investiții, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. g, art. 129, alin. 2, lit. c şi alin. 6, lit. c, art. 196 alin. 1, lit. a, art. 129 alin 6, lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil situat administrativ în Municipiul Turda, str. Republicii nr. 12, județul Cluj, identificat după cum urmează: imobil având număr înscris în CF 62244 Turda, prevăzut cu nr. cad. 62244, în suprafață totală de 1030 mp.
Art. 2. Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în favoarea Municipiului Turda – domeniul privat, a următoarelor imobile rezultate în urma dezmebrării:
Lotul nr. 1, cu destinația Servitute de trecere delimitată între punctele C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, în suprafață de 407 m.p., rezultat din dezmembrarea imobilului înscris în CF 62244 Turda, nr. Cad. 62244, deschizându-se un nou CF cu nr. 65340, având nr. cadastral 65340.
Lotul nr. 2, cu destinația imobil delimitat de amprenta la sol a construcției Servitute de trecere între punctele A, B, C, D, în suprafață de 495 m.p., rezultat din dezmembrarea imobilului înscris în CF 62244 Turda, nr. Cad. 62244, deschizându-se un nou CF cu nr. 65341, având nr. cadastral 65341.
Lotul nr. 3, cu destinația imobil neîmprejmuit, în suprafață de 76 m.p., rezultat din dezmembrarea imobilului înscris în CF 62244 Turda, nr. Cad. 62244, deschizându-se un nou CF cu nr. 65342, având nr. cadastral 65342.
Lotul nr. 4, cu destinația imobil neîmprejmuit, in suprafata de 32 m.p., rezultat din dezmembrarea imobilului înscris în CF 62244 Turda, nr. Cad. 62244, deschizându-se un nou CF cu nr. 65343, având nr. cadastral 65343.
Lotul nr. 5, cu destinația imobil neîmprejmuit, în suprafață de 20 m.p., rezultat din dezmembrarea imobilului înscris în CF 62244 Turda, nr. Cad. 62244, deschizându-se un nou CF cu nr. 65344, având nr. cadastral 65344.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum și Serviciului Evidență Patrimoniu, Serviciului Administratie Publica Locala si Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului în vederea ducerii la îndeplinire, si se aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 19
împotrivă –
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X