Hotărârea nr. 116 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului Național Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 116 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului Național Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Național Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, proiect iniţiat de Primarul Municipiului Turda,domnul Cristian Octavian Matei;
În temeiul prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Turda, nota de fundamentare nr. 1116 din 16.06.2021 a Teatrului Național Aureliu Manea Turda și raportul de specialitate prin care se solicită aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Național Aureliu Manea Turda;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art 139, ale art. 129, alin 1, alin 2, lit c, alin 6, lit d, alin. 7, lit d, și art 196, alin 1, lit. a, din OUG 57/2019 privind codul administrativ precum și ale Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Național Aureliu Manea Turda, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Biroului resurse Umane și Teatrului Național Aureliu Manea Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 13
împotrivă 4
abțineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X