Hotărârea nr. 117 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 117 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda, proiect iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
În temeiul prevederilor art. 18, aliniatul 1, litera b din OUG 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei locale şi prevederilor art. 15 din HGR 56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
Având în vedere adresele Spitalului municipal Turda, înregistrate sub nr. 12677/31.05.2021, nr. 13497/09.06.2021, respectiv nr. 13316/07.06.2021, referatul de aprobare nr. 13902/15.06.2021 elaborat de Primarul municipiului Turda, d-l Cristian Octavian Matei și raportul de specialitate al Biroului resurse umane, înregistrat la nr. 13924/15.06.2021;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 -pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii, nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 – pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism);
În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 139 , art. 129, alin. 1 și alin. 2, lit. a și lit. d, alin. 7, lit. c din OUG 57/2019, privind Codul administrativ şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Spitalului Municipal Turda şi Biroului Resurse Umane în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 16
împotrivă 3
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X