Hotărârea nr. 118 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Turda asupra terenului în suprafață de 100.000 mp înscris în CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464

Hotărârea nr. 118 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Turda asupra terenului în suprafață de 100.000 mp înscris în CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 09.07.2021.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Turda asupra terenului în suprafață de 100.000 mp înscris în CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru și al Serviciului Administrație Publică Locală cu nr. 15768/08.07.2021, prin care se propune aprobarea dreptului de superficie în favoarea Municipiului Turda asupra terenului în suprafață de 100.000 mp, înscris în CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464.
Ținând seama de avizul comisiilor de specialitate nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare și nr. 3 – pentru ecologie, protecția mediului, urbanism și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, investiţii, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 și ale Legii 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Potrivit art 693-702 din Legea 287/2009 privind Codul Civil republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1 și 2, lit. c și alin. 6, lit. b, art. 108, lit. e, art. 139, alin. 3, lit. a, art. 140, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 ( 1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de superficie în favoarea Municipiului Turda, asupra terenului în suprafață de 100.000 mp înscris în CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464, aflat în proprietatea Asociației Composesoratului de Pășunat Poiana Turda, pe o perioadă de 49 ani.
(2) Constituirea dreptului de superficie se face în vederea realizării de către Municipiul Turda, a unei investiții turistice de agrement de tip Aquapark.
(3) Întocmirea documentațiilor tehnice de avizare PUZ și PUD (introducere în intravilan a terenurilor, schimbare categorie de folosință, etc) atât pentru imobilul identificat la art. 1 (1), obiect al constituirii dreptului de superficie, cât și pentru imobilul înscris în Cartea Funciara 65465, identificat cu nr. cadastral 65465, în suprafață de 100.000 mp, ambele proprietate a Asociației Composesoratului de Pășunat Poiana Turda, cade în sarcina Municipiului Turda;
Art. 2. Se împuterniceste domnul Jecan Claudiu Petrică, consilier juridic în cadrul Primariei Municipiului Turda, cu domiciliul în ….., să semneze în formă autentică contractul de constituire a dreptului de superficie, la Biroul Notarului Public;
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, Serviciului Administrație Publică Locală, Serviciului Evidență Patrimoniu, Asociației Composesoratului de Pășunat Poiana Turda și persoanei împuternicite în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 20
împotrivă –
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X