Hotărârea nr. 118 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Turda

Hotărârea nr. 118 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Turda, iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
În temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 9431/06.05.2020 elaborat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, precum și raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 9432/06.05.2020;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget-finanțe, prognoze economice, investiții și nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 139 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. c din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă organigrama, numărul de posturi și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Turda, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, precum și Biroului Resurse Umane și structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

Vezi hotărârea completă

X