Hotărârea nr. 119 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Turda, str.Nicolae Iorga nr. 22, înscris în CF nr. 58343 Turda, prevăzut cu nr.cadastral 58343

Hotărârea nr. 119 privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Turda, str.Nicolae Iorga nr. 22, înscris în CF nr. 58343 Turda, prevăzut cu nr.cadastral 58343

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.05.2020;
Luand în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului situat administrativ in Turda, str.Nicolae Iorga nr. 22, inscris in CF nr. 58343 Turda, prevazut cu nr.cadastral 58343, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, dl.Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS si al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru nr.10281/20.05.2020 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 132, alin. 1 şi art. 135, alin. 1, lit. a) ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
Tinand seama de dispoziţiile art. 129 alin. 1,, alin. 6, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat administrativ în Turda, str. Nicolae Iorga nr. 22, înscris în CF nr. 58343 Turda, identificat cu nr. cadastral 5834, în suprafață de 612 mp, conform referatului de admitere (dezmembrare imobil) cu nr. 321/10.01.2017, și a documentaţiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
– imobil prevăzut cu nr. cadastral nou 62489, în suprafață de 489 mp, având categoria de folosință ,, curți construcții”
-imobil prevăzut cu nr.cadastral nou 62490, în suprafață de 123 mp, având categoria de folosință ,,curți construcții”.
Art. 2. Se aprobă reglementarea situației juridice a imobilelor rezultate în urma dezmemebrării, în sensul transcrierii dreptului de proprietate asupra acestora de pe Statul Român, în favoarea Municipiului Turda- Domeniul Privat.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Serviciului Evidența Patrimoniului și GIS și Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Vezi hotărârea completă

X