Hotărârea nr.120 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Gh. Barițiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, nr. top. 2385 , în suprafață de 1170 mp

Hotărârea nr.120 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Gh. Barițiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, nr. top. 2385 , în suprafață de 1170 mp

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Gh. Barițiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, nr. top. 2385, în suprafață de 1170 mp, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS și al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru nr. 10277/20.05.2020, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ținând seama de dispoziţiile art. 129 alin. 1, alin. 6, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnică de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Gheorghe Baritiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, nr. top. 2385, în suprafață de 1170 mp, documentație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă reglementarea situației juridice a imobilelor rezultate în urma dezmembrării, în sensul transcrierii dreptului de proprietate de pe Statul Român, în favoarea Municipiului Turda- Domeniul Privat, asupra următoarelor imobile nou formate:
– imobil nou format prevăzut cu nr. top. nou 2385/2, în suprafață de 60 mp, cu destinația ,,casă de lemn, curți construcții”;
– imobil nou fomat prevăzut cu nr. top. nou 2385/3, în suprafață de 219 mp, cu destinația ,,curți constructți”.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum și Serviciului Evidența Patrimoniului si GIS și Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

Vezi hotărârea completă

X