Hotărârea nr. 120 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 120 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 17.05.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici;
Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Cristian Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, înregistrat cu nr. 10.203/16.05.2018;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul “Revitalizarea spaţiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici, înscrişi în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X