Hotărârea nr. 121 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical din imobilul situat administrativ in Turda, str.Andrei Muresanu nr.13-15, inscris in CF nr. 62022 Turda, nr. cad. 62022-C1- Corp 1 policlinica, catre Casa Judeteana de Pensii Cluj

Hotărârea nr. 121 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical din imobilul situat administrativ in Turda, str.Andrei Muresanu nr.13-15, inscris in CF nr. 62022 Turda, nr. cad. 62022-C1- Corp 1 policlinica, catre Casa Judeteana de Pensii Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinatța de cabinet medical din imobilul situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureșanu nr. 13-15, înscris în CF nr. 62022 Turda, nr. cad. 62022-C1- Corp 1 policlinică, către Casa Județeană de Pensii Cluj, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS nr. 10251/20.05.2020, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 131, alin. 4 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 2 și art. 12 din Anexa nr. 1 la HG nr. 1229/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
Ținând seama de dispoziţiile art. 108, lit. d, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, alin. 7, lit. c, art. 136, alin. 1, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 362, alin. 2 și alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o durată de 5 ani, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, în suprafață totală de 26,09 mp (19,10 mp cabinet +6,99 mp cota-parte părți comune), din imobilul aparținând domeniului privat al Municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureșanu nr.13- 15, înscris în CF nr. 62022 Turda, nr. cad. 62022-C1- Corp 1 policlinică, către Casa Județeană de Pensii Cluj, în vederea desfașurării activității Comisiei de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă Turda.
Art. 2. Finanţarea cheltuielilor de întreţinere, reparaţii curente ale spaţiilor acordate în folosinţă gratuită, precum și cele aferente utilităţilor se suportă de către Casa Județeană de Pensii Cluj.
Art. 3. Predarea–primirea spaţiilor identificate la art.1 se va face în baza unui protocol, care va fi încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. Â
Art. 4. Titularul dreptului de folosință are obligația respectării dispozitiilor art. 350-351 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 352 din actul normativ mentionat.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcției Impozite și Taxe Locale și Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS, în vederea ducerii la îndeplinire, Casei Județene de Pensii Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

Vezi hotărârea completă

X