Hotărârea nr. 123 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Hotărârea  nr. 123 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.06.2020.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr 11.818 / 11.06.2020, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget – finanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) „Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor; alin (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”; ale OUG 29/18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare, art IX, alin 1 si alin.2:
(1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4) şi (8) – (11) şi art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate, a Ordonantei militare 4/29.03.2020;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 1.701.379 lei, conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii .
Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la local la venituri şi cheltuieli cu suma de 334.802 lei, conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli și anexei 3 pentru investiții.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X