Hotărârea nr. 124 privind aprobarea modificării Anexelor 6.1 si 7.1. la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII directe a a Serviciului de transport public de călători prin curse regulate în Municipiul Turda, nr. 25492/26.11.2019

Hotărârea nr. 124 privind aprobarea modificării Anexelor 6.1 si 7.1. la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII directe a a Serviciului de transport public de călători prin curse regulate în Municipiul Turda, nr. 25492/26.11.2019

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 12.06.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor 6.1. si 7.1., la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII directe a a Serviciului de transport public de calatori prin curse regulate in Municipiul Turda, nr. 25492/26.11.2019, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget – finanţe, prognoze economice și nr. 2 – pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic,ordine publică și apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Luând în considerare prevederile art. 21 alin. 1, lit. a), alin. 2 și 3 și art. 22 ale Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 22 alin.2 lit. a) și alin. 3, art. 28 ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale alin. (5) al art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. f, art. 129, alin. 7, lit. f, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea Anexei 6.1. denumita -Tarife de calatorie-, pozitia a zecea, si a Anexei 7.1. denumita – Categorii de pasager care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun- pozitia a treia, la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII directe a a Serviciului de transport public de calatori prin curse regulate in Municipiul Turda nr. 25492/26.11.2019, in sensul in care elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, pe tot parcursul anului calendaristic.
(2) Anexele 6.1. si 7.1. in forma lor modificata, atasate prezentului proiect de hotarare, fac parte integranta din CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII directe a a Serviciului de transport public de calatori prin curse regulate in Municipiul Turda, nr. 25492/26.11.2019.
Art. 2. Restul prevederilor contractului de delegare a gestiunii a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiul Turda, in regim de urgenta, pe o perioada cuprinsa intre 30.03.2019-15.12.2019, aprobat prin H.C.L. 45/28.03.2019, raman neschimbate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcției Economice, Direcției Tehnice și societății Transport Urban Public S.R.L.şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X