Hotărârea nr. 125 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitarii drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 15.06.2020

Hotărârea nr. 125 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitarii drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 15.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extraordinară din data de 12.06.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de asociat in Adunarea Generala a Asociatilor Societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocata pentru data de 15.06.2020, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Având în vedere raportul de specialitate nr. 11868/11.06.2020 al Serviciului Administratie Publica Locala, referatul de aprobare, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
Considerând solicitarea cu nr. 1549/05.06.2020, a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, înregistrata la Consiliul Local al municipiului Turda cu nr. 395/05.06.2020, și hotărârea C.A. nr. 6/10.06.2020 al societății Domeniul Public Turda SA;
Ținând cont de prevederile art. 194, art. 195, din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 3, lit c, art. 139, alin. 6, alin. 7, ale art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Cordis Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociatilor societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL să aprobe situatiile financiare la data de 31.12. 2019, ale societatii API Turda SRL, conform Anexei 1, la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special domnului Cordiș Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociaților societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL să aprobe repartizarea profitului net al societății aferent exercitiului financiar 2019 al API Turda SRL, conform Notei explicative nr. 3, Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se acordă mandat special domnului Cordiș Lucian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociaților societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL să aprobe Raportului administratorului la data de 31.12.2019, conform Anexei 3, la prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și domnului Cordiș Lucian, societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda și societății Domeniul Public Turda SA, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X