Hotărârea nr. 126 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 126 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta extraordinară din data de 12.06.2020;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
În considerarea prevederilor art. 110, art. 111, art. 117 şi art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale art. 13.1 din Statutul societăţii Compania de Apă Arieş SA, precum şi ale HCL nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA nr. 6455/22.05.2020 înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 10.723/26.05.2020, raportul de specialitate nr. 11870/11.06.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 129, litera al. 2, litera d) art. 131, art. 139, al. 1 si art. 196 al. 1, litera a, din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Grigoriu Gheorghe Dan, reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, judeţul Cluj, la data de 30.06.2020, ora 11.00, respectiv în data de 01.07.2020, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condiţiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA înregistrat la Primaria Turda sub nr. 10.723/26.05.2020 din data de 26.05.2020, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să voteze pentru la punctul I al ordinei de zi, “Aprobarea raportului Auditorului”.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul II al ordinei de zi, “Aprobarea raportului administratorilor”.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul III al ordinei de zi, “Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2019”.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul IV al ordinei de zi, “Aprobarea BVC aferent anului 2020”.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul V al ordinei de zi, “Aprobarea repartizării profitului”.
Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul VI al ordinei de zi, “Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie şi a directorilor pentru exerciţiul financiar 2019”.
Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul VII al ordinei de zi, “Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ”.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, Societăţii Compania de Apă Arieş SA în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 16.

Vezi hotărârea completă

X