Hotărârea nr. 127 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 127 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.06.2020;
Luand în dezbatere proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor apartinand domeniului public și privat al Municipiului Turda, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniu şi GIS si nr.10626/26.05.2020 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ținând seama de dispoziţiile art. 108, lit .b, art. 129, alin. 1, alin. 6, lit. a și lit. b, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, art. 303 alin. 5, art. 317, art. 362, alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Turda, precum si desemnarea membrilor supleanti, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. La data adoptarii prezentei, orice alte hotarari care au acelasi obiect de reglementare își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum si Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS si Comisiei de evaluare, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X