Hotărârea nr. 139 privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidențială în tarlaua 19 parțial extravilan, în municipiul Turda, str. Iazurilor nr. 9

Hotărârea nr. 139 privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidențială în tarlaua 19 parțial extravilan, în municipiul Turda, str. Iazurilor nr. 9

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidențială în tarlaua 19 parțial extravilan, în municipiul Turda, str. Iazurilor nr. 9,
Având în vedere Avizul de Oportunitate emis de Primăria Turda nr. 9/1.11.2018, precum şi raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru nr. 4270/60/U din 16.06.2020;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.1 și alin. 2. lit. c și alin. 6, lit. c, al art.139, alin.1, alin 3 lit. e și art. 196, alin. 1, lit a din O.U.G.R. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă PUZ/RLU – Zonă rezidenţială în tarlaua 19 parțial extravilan, str. Iazurilor nr. 9, județul Cluj, în baza Avizului Arhitectului Şef/ C.T.A.T.U. nr. 7/20.03.2020 și a Raportului asupra informării și consultării publicului nr. 4270/60/M din 26.03.2020 cu specificațiile privind: păstrarea limitelor teritoriului intravilan existent, astfel ca să rămână în extravilan suprafața de 285 mp din care suprafața de 34 mp este parte din aleea privată lot 9 și suprafața de 251 mp este parte din lotul 1 și privind indicii urbanistici: Hmax=3 niveluri supraterane: (S+)P+1+M; (S+)P+2; P.O.T.max=35%; C.U.T. max+0,7%; spații verzi min. 30%, restul terenului ocupat de acces auto, pietonal, parcaje în incintă, platformă gospodărească, terse deschise, teren de sport, piscină, alte amenajări.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general delegat al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarului municipiului Turda, precum şi Arhitectului Şef şi Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X