Hotărârea nr. 140 privind aprobarea PUD – Construire casă familială D+P+M, garaj auto și refacere împrejmuire în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 35B

Hotărârea nr. 140 privind aprobarea PUD – Construire casă familială D+P+M, garaj auto și refacere împrejmuire în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 35B

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD – Construire casă familială D+P+M, garaj auto și refacere împrejmuire în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 35B, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru nr. 20692/383 din 17.06.2020;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.1 și alin. 2. lit. c și alin. 6, lit. c, al art.139, alin.1, alin 3 lit. e și art. 196, alin. 1, lit a din O.U.G.R. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă PUD – Construire casă familială D+M+P, garaj auto și refacere împrejmuire în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 35B, în baza Avizului Arhitectului Şef/ C.T.A.T.U. nr. 11/18.11.2019 și a Raportului asupra informării și consultării publicului nr. 20692/383/M din 20.05.2020 cu următorii indici urbanistici: Hmax=2 niveluri, P.O.T.max=30%; C.U.T. max=0,3%; R.Î. propus = P+M, POT propus = 9,13%, C.U.T. propus = 0,18; spații verzi min. 30%, restul alei pietonale, acces auto, parcaje, platformă gospodărească, alte amenajări în aer liber.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general delegat al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarului municipiului Turda, precum şi Arhitectului Şef şi Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X