Hotărârea nr. 141 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren intravilan situat în zona Stadionului, județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64682 Turda

Hotărârea nr. 141 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren intravilan situat în zona Stadionului, județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64682 Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 25.06.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren intravilan situat în zona Stadionului, județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64682 Turda, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 6, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică de dezmembrare a imobilului situat in Municipiul Turda, identificat prin nr. cadastral 64682 Turda, teren intravilan situat în zona Stadionului, județul Cluj, în vederea reglementării situatiei juridice a imobilelor nou create, conform documentației anexate.
Art. 2. Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în favoarea Municipiului Turda – domeniul public, a imobilelor nou formate în urma dezlipirii, prezentate în documentația anexată.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum și Serviciului Administratie Publica Locala, Serviciului Evidenta Patrimoniului si GIS si Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru, în vederea ducerii la indeplinire și se aduce la cunostință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X